Többnyelvű fordító

Időjárás

BGSzC Szász Ferenc Kereskedelmi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Nyitott kapuk

Tor­na­terem bérlés


Közpon­ti te­lefonszám:
(06-1)-333-0555

 

Előze­tes felvéte­li je­gyzék 2018

Az alábbi listák az intézmény­be je­lent­ke­zett ta­nulók ok­tatási azo­nosítóját tar­talmazzák ta­nulmányi terüle­tek sze­rin­ti bontásban. A végle­ges felvéte­li lis­ta a hon­la­pon 2018. ápri­lis 27-én je­lenik meg és a felvételt ny­ert ta­nulókat ek­kor értesítjük ki.

Felvéte­li ügy­ek­ben in­formációt ad: Far­kas Csil­la igaz­gatóhe­ly­et­tes és Képes Józsefné igaz­gató 
Tel: 06-1-333-0555 (105 va­gy 130. mellék)

Előze­tes felvéte­li je­gyzék sza­konként 2018
0044 0045 0046 0047

 

Ad­dig is játssz velünk!

Szász be­mutat­kozó vi­deó
 
Ebéd befizetési időpont
A Május ha­vi ebédbe­fizetés időpont­jai:
ápri­lis 20. péntek 9:00-15:00
ápri­lis 25. szer­da 8:00-15:00
21 nap­ra 100% 7.360 Ft
50% 3.680 Ft
Ebéd meg­rendelés:
- személy­esen a meg­hirde­tett na­pokon, va­gy
- írásban a szel­ma­ris@gma­il.com ema­il címen.
A máju­si étlap a képre kat­tint­va ol­va­sható

 
Költészet napja

Játék a Szászban 2018. Ápri­lis 11-én a Költészet napján.


 
Ünnepély a Ferencvárosi Művelődési Központban

Különle­ges színházi előadáson ve­hetett részt is­kolánk. A fi­ata­los hangvételű da­rab si­kerét a ta­nulóink taps­vi­hara mu­tat­ta. További részle­tek ha­maro­san itt lesz­nek ol­va­shatóak.


 
Szakmai kirándulás

Diákja­ink az ősszel szak­mai kiránduláso­kon vet­tek részt. Fényképe­ket, élmény­beszámolókat a képre kat­tint­va megnézhe­ted.


 

 
Fotópályázat 2018

Pályáza­ti felhívás


 
Szakmák Éjszakája

2018. ápri­lis 13-án es­te Szakmák Éjszakája!


 
Miniszteri kitüntetés

KI­EMEL­KEDŐ SZAK­MAI TEVÉKE­NYSÉGE ELIS­MERÉSEKÉNT

Kovácsné Na­gy Mária és

Mészárosné Hidvégi An­na

ve­hetett át ok­le­velet a márci­us 15-i ünnepségen.

GRA­TULÁLUNK!


 
Ingyenes tankönyvrendelés

Letölthető az igénylőlap a 2018/2019-es tanévre vo­nat­kozó az in­gy­enes tankönyv­rendeléshez. A ta­nulók a kitöltött és a szülő/gond­vi­selő által aláírt igénylőla­pot (és az in­gy­enesség jo­gosultságát iga­zoló irat máso­latát) legkésőbb 2018. 04. 04-ig adják át a tankönyv­fe­lelősnek (va­gy az osztályfőnöknek). 
A határidő a törvény sze­rint jog­vesztő, tehát a később le­adott igény­eket az is­ko­la nem köte­les fi­gy­elem­be ven­ni.

Horváth Ve­roni­ka
tankönyv­fe­lelős


 
Határtalanul

A Határta­lanul  Erdélyi prog­ramjáról a kis­filmet megnézhe­ted a képre kat­tint­va, a beszámolókat pe­dig a Határta­lanul a Szászban blo­gun­kon ol­va­shatod.
Jó szóra­kozást, emlékezést!

 

 

 


 
Helyesírási verseny

A he­ly­esírás ver­se­nyről készült képe­ket, és a díja­zot­tak névsorát a ce­ruzára kat­tint­va megnézhe­ted!


 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 9