Többnyelvű fordító

Időjárás

BGSzC Szász Ferenc Kereskedelmi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Kiemelt

Tor­na­terem bérlés


Közpon­ti te­lefonszám:
(06-1)-333-0555

Ked­ves Láto­gató!

Ez a hon­la­punk archív üzemmódban működik, nem frissül!

Az új hon­lap elérhetősége:

http://www.szas­zisko­la.hu/

Gra­tulálunk!

Felvételt ny­ert ta­nulók: a lis­ta itt meg­te­kint­hető.

Felvéte­li ügy­ek­ben in­formációt ad: Far­kas Csil­la igaz­gatóhe­ly­et­tes és Képes Józsefné igaz­gató 
Tel: 06-1-333-0555 (105 va­gy 130. mellék)

Be­irat­kozásig játssz velünk!

Szász be­mutat­kozó vi­deó
 
Új honlap

Ked­ves Láto­gató!

Ez a hon­la­punk archív üzemmódban működik, nem frissül!

Az új hon­lap elérhetősége:

http://www.szas­zisko­la.hu/

 
Javító vizsga időpontok

Javítóvizsga időpont

  • írásbe­li vizs­ga: augusz­tus 27.

1. tárgy: 10.00

2. tárgy: 11.00

3. tárgy: 12.00

  • szóbe­li vizs­ga: augusz­tus 28. 10.00

Kon­zultáció:

augusz­tus   8.       9.00 – 12.00   ma­tema­tika

augusz­tus  15.     9.00 – 12.00    ma­tema­tika

augusz­tus  22.   10.00 – 12.00    min­den tárgy

augusz­tus  23.   10.00 – 12.00    min­den tárgy

augusz­tus  24.   10.00 – 12.00    min­den tárgy

Gy­akor­la­ti mun­ka­naplók le­adása:

augusz­tus  27. 11.00 – 13.00

augusz­tus  28. 9.00 – 14.00

Bu­dapest, 2018.06.27.

Képes Józsefné
igaz­gató


 
utolsó tanítási napok

Fi­gy­elem!

jún. 14
Rövidített órák. A Szakközépis­ko­lai diákok­nak NINCS gy­akor­lat.
jún. 15 Utolsó tanítási nap. Rövidített órák. A Szakközépis­ko­lai diákok­nak tájékoz­tató az összefüggő nyári szak­mai gy­akor­latról. Meg­je­lenés köte­lező!

 
természetfotósa 2018

"Az év természet­fotósa 2018" pályázat­ra még május 14-ig le­het képe­ket be­ad­ni.

A pályázat kiírása a http://na­turart.hu/etf/ ol­da­lon érhető el.

További képek, in­formációk a fa­cebo­okon is.


 

 
Szakmák Éjszakája

2018. ápri­lis 13-án es­te Szakmák Éjszakája!


 

 
Tanévnyitó ünnepély

Tanévny­itó ünnepély min­den ta­nulónak

2018. szep­tember 3-án 8 óra­kor az is­ko­la ud­varán (ünneplőben).

 


 

 
Fotópályázat

Sze­retet­tel ajánljuk megnézésre min­denki­nek az is­kolánk által meghírde­tett fotópályázat ny­er­tes képe­inek össze­fog­lalóját.


 
Felnőtt OKJ-s képzések

Tisz­telt Érdeklődők!

Is­kolánk a 2018/2019-es tanévre is meg­hirde­ti az alábbi emelt szintű OKJ-s képzése­ket.

54 341 01 OKJ számú Ke­res­kedő
54 841 11OKJ számú Lo­gisz­ti­kai és szállítmány­ozási ügy­intéző

Va­lamint a
34 341 01 OKJ számú Eladó képzést is.


 
Ebéd befizetési időpont
A Május ha­vi ebédbe­fizetés időpont­jai:
ápri­lis 20. péntek 9:00-15:00
ápri­lis 25. szer­da 8:00-15:00
21 nap­ra 100% 7.360 Ft
50% 3.680 Ft
Ebéd meg­rendelés:
- személy­esen a meg­hirde­tett na­pokon, va­gy
- írásban a szel­ma­ris@gma­il.com ema­il címen.
A máju­si étlap a képre kat­tint­va ol­va­sható

 
Költészet napja

Játék a Szászban 2018. Ápri­lis 11-én a Költészet napján.


 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 10