Többnyelvű fordító

Időjárás

BGSzC Szász Ferenc Kereskedelmi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Képzések
Tor­na­terem és tan­te­rem
bérle­ti le­hetőség!

tel:06-1-323-18-72,
szas­zi­gaz­ga­to@gma­il.com

Ke­res­kedő és közgaz­dasági érettségi 
Ke­res­kedő és Lo­gisz­ti­kai OKJ-s képzés
Szakmával ren­delkezőknek
2 éves nap­pa­li és es­ti érettségi
felkészítő képzés
Kis- és középvállal­kozások ügy­vezetője képzés

Részle­tes in­formációk a Képzések menüpont alatt.

Szász be­mutat­kozó vi­deó
 
Ebéd befizetés

Ja­nuár hónap­ra az ebéd be­fizetésének ide­je:
Keddtől csütörtökig (ja­nuár 17-19.) 9-15-ig  a 211-es szobában.

A külső gy­akor­la­ton résztvevőknek az de­cem­be­ri igénylőlap itt letölthető.

A 2016/2017. tanév 2. félévének ebédbe­fizetési rend­je itt ol­va­sható!


 
Szülői értekezlet

Tisz­telt Szülők!

ITT megnézhe­tik, ho­gy gy­er­mekük osztályfőnöke me­ly­ik na­pon tart­ja a szülői érte­kez­le­tet feb­ruár hónap­ban.


 
300 órás INGYENES NYELVI KÉPZÉS

Je­lent­kezési határidő: 2017. ja­nuár 23. 1200 óra

A szint­felmérés an­gol ny­elvből:
2017. ja­nuár 25. 17 óra, itt az is­kolában.

-1 éves es­ti képzés
hétfő, szer­da csütörtök 16 órától

- Ingy­enes Ügy­vezető I.
..
va­gy II. OKJ-s         ...szakképzés
- diáki­gazolvány

- nincs élet­ko­ri határ

DIP­LOMÁSOKNAK is!

A képzés 2017.feb­ruár 1-én in­dul.

Tájékoz­tató:


 
E-ellenőrző
Tisz­telt Szülők!
A tech­ni­kai akadály­ok elhárulásával a képre kat­tint­va már hozzáférhet­nek gy­er­me­ke­ik ada­ta­ihoz.
A belépéshez szükséges ada­tok:
Fel­használónév: A ta­nuló ok­tatási azo­nosítója (7-tel kezdődő 11 je­gyű szám)
Jelszó: A ta­nuló születési dátu­ma
___
ÉÉÉÉ-HH-NN formátum­ban


 
OKJ-s képzések

OKJ-s képzése­ink 2016/2017-es tanévtől:
Ke­res­kedő
(emelt szintű), bővebb in­formáció és je­lent­kezési lap
Lo­gisz­ti­kai ügy­intéző
(emelt szintű), bővebb in­formáció és je­lent­kezési lap

Képzési idő:
1 év ke­res­ke­del­mi szakközépis­ko­lai érettségi­vel
2 év gimnázi­umi és egyéb érettségi­vel ren­delkezőknek
Képzési for­ma: nap­pa­li és es­ti
Az első és máso­dik szak­ma in­gy­enes!
Je­lent­kezés: fo­ly­ama­tos


 
Felvételi kódok

Tisz­telt Érdeklődők!

A középis­ko­lai je­lent­kezési la­pon fel kell tüntet­ni a képzés ta­go­zatkódját, is­kolánk OM-azo­nosítóját: 203061 és  te­lep­he­lykódját: 013

Szak­gimnázi­umi képzése­ink
(régi szakközépis­ko­la)

Kód

Sza­kirány
(érettségi után 1 év alatt megs­ze­rez­hető OKJ szak­ma)

Érettségi­vel ki­ad­ható OKJ szak­ma:

Ága­zat

0051

Vállal­kozási és bérügy­intéző
+ an­gol ta­go­zat

Pályáza­ti támo­gatási ass­zis­ztens

közgaz­dasági

Bőveb­ben itt

0052

Ke­res­kedő + an­gol ta­go­zat

Eladó

ke­res­ke­de­lem

0053

Ke­res­kedő
(ide­gen ny­elv: an­gol)

Eladó

ke­res­ke­de­lem

0054

Ke­res­kedő
(ide­gen ny­elv: német)

Eladó

ke­res­ke­de­lem

0055

Ke­res­ke­del­mi képvi­selő
(ide­gen ny­elv: an­gol)

Eladó

ke­res­ke­de­lem

0056

Lo­gisz­ti­kai és szállítmány­ozási ügy­intéző(ide­gen ny­elv: an­gol)

vállal­kozási ügy­intéző

közle­kedés

Szakközépis­ko­lai képzése­ink
(régi sza­kis­ko­la)

Kód

OKJ szak­ma meg­ne­vezése

Ta­nult ide­gen ny­elv

Ága­zat

0057

eladó- 3 éves szakképzés

an­gol va­gy német va­gy olasz

ke­res­ke­del­mi

Bőveb­ben itt

 
Felvételi konzultációs időpontok

Ked­ves 8. osztály­os gy­ere­kek Szülei!

Ha felvéte­livel kapc­so­lato­san len­ne kérdése, ke­res­sen bennünket, szíve­sen segítünk a választásban .
Te­lefo­non, va­gy e-ma­il­ben előze­tes időpont egy­ez­tetés szükséges a személy­es tanácsadáshoz.

A kon­zultáció időpont­jai:
2017. ja­nuár 18 - feb­ruár 3 között min­den hétfőn, szerdán és csütörtökön 8 -18 óra között.

Elérhetőségek: (06-1)-333-0555/120 mellék, il­letve
szasz­ker@szasz-bp.su­linet.hu elekt­ro­nikus pos­taláda


 
Bemutatkozó film
Elkészült az is­kolát be­mutató vi­deó.
Nézzétek, osszátok, lájkoljátok!

 
8. osztályosok felvételi tájékoztatója

Tisz­telt Érdeklődő!

A KÖZGAZ­DASÁGI,  KE­RES­KE­DEL­MI  és KÖZLE­KEDÉSI SZAK­GIMNÁZI­UMI (régeb­bi nevén szakközépis­ko­lai) képzésről itt,

az ELADÓ szakközépis­ko­lai (régeb­bi nevén sza­kis­ko­lai) képzésről pe­dig itt, talál in­formációkat

 

 

 

 

 

 

 

 
Helyesírási verseny

Eredmény­ei:

9-10. évfo­ly­am osztály pont
Sze­renc­si István 10.b 120
Dudás Dóra 10.a 119
Bu­davári Krisz­ti­na 9.b 117
Schwarz Bar­ba­ra 10.a 109
Szar­ka Pet­ra 10.a 105
11-12. évfo­ly­am osztály pont
Parádi Ale­xand­ra 11.b 120
Var­ga Ni­kolett 12.a 116
Jónás Ka­ta 12.a 110
Horváth Éva 11.a 106
Kiss Fan­ni 11.b 103

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 7