Többnyelvű fordító

Időjárás

Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola
Új képzések

Érettségit sze­retnél?

Szak­mai képzettséggel ren­delkezők részére 2 éves nap­pa­li, és es­ti ta­goza­ton is indítunk érettségi­re felkészítő osztályt!

Bővebb in­formáció és je­lent­kezési la­pok a képzések menüben!

2015/2016-os tanévtől 
kollégi­umi el­he­ly­ezés!

Bővebb in­formáció, igény­ek le­adása a ne­velési igaz­gatóhe­ly­et­tesnél.

IN­GY­ENE­SEN MEGS­ZE­REZ­HETŐ ÚJ OKJ-s SZAKMÁK ES­TI KÉPZÉS KE­RETÉBEN!!!

Ha ren­delke­zel ke­res­ke­del­mi érettségi­vel, 1 év alatt a ta­nulmány­ok beszámításával, in­gy­ene­sen szakmát sze­rez­hetsz es­ti képzés ke­retében. (Nem ke­res­ke­del­mi érettségi esetén a képzés 2 év.)

Az alábbi szakmákat ajánljuk 2015 szep­temberétől:

A KÉPZÉS AZOK SZÁMÁRA IS IN­GY­ENES, AKIK MÁR REN­DELKEZ­NEK EGY SZAKMÁVAL!

Amiért min­ket érde­mes válasz­ta­ni:

  • diáki­gazolvány
  • a cso­port­nak meg­fe­lelő ru­gal­mas időbe­osztás
  • na­gy gy­akor­lattal ren­delkező szak­mai tanárok
  • gy­akor­la­tori­entált ok­tatás
  • vidékről is könny­en megközelíthető he­lyszín

Je­lent­kezés:

  • Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-ma­il címen fo­ly­ama­tosanadat­lap kitöltésével és viss­zaküldésével. Eb­ben az eset­ben csa­tol­ni kell az érettségi bi­zonyítvány és a középis­ko­lai bi­zonyítvány 12. évfo­ly­amának besz­ken­nelt lap­ja­it is.
  • személy­esen szer­dai na­pokon 9-13 óra között az is­ko­la titkárságán (1087 Bu­dapest, Szörény u. 2-4.) Eb­ben az eset­ben hoz­ni kell a kitöltött adat­la­pot, az érettségi és a középis­ko­lai bi­zonyítványt is.
 
Tanévkezdési információk

Első tanítási nap
2015. szep­tember 1. (kedd)

815 Tanévny­itó ünnepség
(csak a 9. évfo­ly­amos ta­nulóknak)
840 Osztályfőnöki órák ( 9-13. évfo­ly­am)

Es­ti érettségi­re felkészítő képzés
2015. szep­tember 2. (szer­da) 15 óra

Lo­gisz­ti­kai ügy­intéző
Első tanítási nap 2015. szep­tember 7. (hétfő) 1545


Pótbeírás az aug. 27-ig javítóvizsgázók számára

2015. augusz­tus 28. (péntek)     9.00 – 11.00

Pótbeírás
2015. augusz­tus 27. (csütörtök)  9.00 -11.00


 
Tankönyvosztás

Tanköny­vosztás ide­je:

augusz­tus 31. (hétfő), 8-18 óra között. Kérünk min­denkit, ho­gy eb­ben az időszak­ban ve­gye át a könyvét!

Pótosztás:

szep­tember 1. 12-18 óráig

szep­tember 2. 14-18 óráig

Pótren­delés:

(azok számára, akik a javítóvizsgán nem men­tek át, az évismétlők részére,
a felvéte­li időszak után fel­vettek részére)

augusz­tus 31.

Ügy­intézéshez szükséges:

  • Akik támo­gatott tanköny­vet igény­el­tek és még nem adták le az érvény­es határo­zatot (ami a 2015/2016-os tanévre szól), azok számára a határo­zat fénymáso­lata (az is­kolában fénymásol­ni nem tu­dunk).

A tanköny­vek átvéte­lekor kapják meg ta­nulóink a be­fize­tendő csek­ket, ame­ly­et várhatóan szep­tember 15-ig kell ki­egyenlíte­ni.

Fon­tos! Az idén SINCS le­hetőség a he­lyszínen a tanköny­vek árának ki­egyenlítésére.

Is­ko­lakezdési utalvánny­al is le­het fi­zet­ni: http://ko­nyv.kel­lo.hu/ro­lunk/utal­va­ny­ok-el­fo­gada­sa ol­da­lon levő tájékoz­tató alapján.

Sza­tyrot, va­gy táskát hoz­za­tok! Vigyor


 
Végleges felvételi jegyzék

Fi­gy­elem!

Végle­ges felvéte­li értesítést 2015. 04. 29-ig postán kap­ja meg a hozzánk je­lent­ke­zett ta­nuló. Te­lefo­non érdeklődni le­het Far­kas Csil­la igaz­gatóhe­ly­et­tesnél, a 06-1-3330-555 számon.


 
Gratulálunk!

Gra­tulálunk!!

A főváro­si Ka­zinc­zy Szépki­ejtési Ver­se­ny­en ki­emel­kedő tel­jesítményt nyújtott VAR­GA VIRÁG 10.a osztály­os ta­nuló.

A sza­kis­kolás ta­nulók Országos Közis­me­reti Komp­lex ver­se­nyére tovább ju­tot­tak:

Karácso­nyi Ale­xand­ra 9.e
Pásztor Vi­vi­en 9.e
Don­nert Ni­kola­us 9.e
Szűcs Móni­ka 9.e
Dringó Richárd 9.h

Gra­tulálunk a diákok­nak, és felkészítő tanára­ik­nak!

 


 
Ideiglenes felvételi jegyzék

Ked­ves Felvéte­lizők!

Íme az ide­ig­le­nes felvéte­li je­gyzék. Több eset­ben ja­vas­la­tot tettünk más kódra, va­gy kódcserére.

Ne fe­ledjék! Márci­us 16-17. között módosíthat­nak az is­kolák és a kódok sor­rendjén is, va­lamint új kódot is fel­ve­het­nek.

Ide­ig­le­nes felvéte­li je­gyzék


 
Búcsú

Mély meg­rendüléssel gon­do­lunk 2015.08.13-án ba­leset­ben el­hu­nyt

Tóth Zoltán 11.c osztály­os ta­nulónkra.

Az Óbu­dai Te­metőben 2015.09.02-án 14 óra­kor he­ly­ezik örök ny­uga­lom­ra.


 
Észak-Olasz

Ápri­lis­ban 4 na­pos ta­nulmányúton vettünk részt Észak-Olas­zországban.

A 4 nap alatt megláto­gat­tuk Ve­ronát, Pa­dovát, Ve­lencét és az óko­ri Római Bi­roda­lom egy­ik leg­je­lentősebb vár

osát, Aqui­le­iat

Min­den nap a leg­fi­nomabb és le­giga­zibb olasz kávét it­tuk a bárok­ban. Sok szép te­ret, utcát, házat, pa­lotát láttunk és me­gis­merhettük Itália kultúráját, építészetét és a so­kat em­le­getett olasz tem­pe­ramen­tu­mot.

So­kat ta­nul­tunk, már bátrab­ban szóla­lunk meg olas­zul, és még job­ban sze­retjük az olasz ny­el­vet

an­nak csodála­tos kultúrájával együtt. Köszönjük, ho­gy ily­en utazás része­sei le­hettünk és reméljük lesz még ily­en ajövőben is, ho­gy újra je­lent­kez­hessünk rá.

Bőveb­ben a Mustárban ol­va­shatjátok a beszámolót, va­gy a képre kat­tint­va.


 
Rendkívüli énekóra

2015. márci­us 12-én is­kolánkban Rend­ha­gyó énekórát tar­tott a Muz­sikás Együttes.

Na­gy­on jó han­gu­latú órán népze­nei-, és népi hang­sze­ris­me­ret­tel gaz­da­god­tak a je­lenlévők. Az óra végén 350 gy­erek együtt éne­kelt Ha­mar Dáni­el ve­zetésével. A közösen előadott népdalt követően vas­taps­sal köszönte meg a jókedvű diákság a fe­lejt­he­tet­len órát.

Na­gy­on köszönjük a MOL támo­gatását, ami le­hetővé tet­te az igen hasz­nos prog­ram meg­valósulását.

 


 
Gazdasági felzárkóztatás

Ked­ves Szülők, Diákok!

Is­kolánkban min­den szerdán kor­re­petálást - felzárkóztatást tar­tunk gaz­dasági tantárgy­akból a 9-12. Szakközépis­ko­lai évfo­ly­am diákjai számára 1500-1545-ig a 309/b te­rem­ben.

Gyüle­kező 14 óra 55 perc­kor a 309/b tan­te­rem­ben.

Kérjük, ho­gy minél több diák éljen ez­zel a le­hetőséggel!

Tisz­te­let­tel:

Gaz­dasági mun­kaközösség

 


 

 
Muzsikás

Vendég a "Szászban"

A MUZ­SIKÁS EGYÜTTES

Rend­ha­gyó ének-ze­ne óra az I. eme­leti tor­na­terem­ben, márci­us 12-én csütörtökön 930-tól.

(Je­lent­kezés korláto­zott létszámban)


 
<< Első < Előző 1 2 3 4 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 4