Többnyelvű fordító

Időjárás

Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola
Új képzések

Érettségit sze­retnél?
Szak­mai képzettséggel ren­delkezők részére 2 éves nap­pa­li, és
es­ti ta­goza­ton
is indítunk érettségi­re felkészítő osztályt!

Még nincs szakmád?
Idén is indítjuk nap­pa­li rend­szerű érettségi­re épülő 1 éves ke­res­kedő képzésünket.

Bővebb in­formáció és je­lent­kezési la­pok a képzések menüben!

2015/2016-os tanévtől
4 éves nap­pa­li szakközépis­ko­lai képzés

Közgaz­dasági érettségi

 
Velence

Ve­len­ce!

A kirándulás célja az olasz ny­elv gy­akorlása Európa egy­ik legs­zebb és legláto­gatot­tabb vidékén

Időpont: 2014. ápri­lis 9. – ápri­lis 12. (csütörtök – vasárnap)

In­dulás: 2013. ápri­lis 9-én es­te (csütörtök éjsza­ka a bus­zon)

Je­lent­kezés Stic­za Ibo­lya tanárnőnél és Si­mon János tanár úrnál 8000 Ft előleg be­fizetésével!
je­lent­kezési határidő: 2014. de­cem­ber 17.

Részle­tes prog­ra­mot itt ol­va­shatod! 

 
"Nyitott kapuk"

Közkívánat­ra további le­hetőségek!

2014. október 6. (hétfő)
október 10. (péntek)
október 13. (hétfő)
október 17. (péntek)
október 20. (hétfő)
no­vem­ber 3. (hétfő)
no­vem­ber 7. (péntek)

Tájékoz­tató min­den nap 900 órától 1000 óráig.

8. osztály­os ta­nulók szüle­inek október 8-án(szer­da) és október 15-én(szer­da) 1700-tól tájékoz­tatót és is­ko­la be­mutatót tar­tunk.

Min­den érdeklődőt sze­retet­tel várunk!

Te­lefo­non érdeklődni a hét min­den napján 9-11 óra között
a 06-1-333-0555-ös számon le­het.


 
Nyári munkarend

DIÁKOK­RA VO­NAT­KOZÓ MUN­KA­REND

a 2013/2014-es tanév végén és a 2014/2015-ös tanév kez­detén

Az alábbi lin­ken megnézhe­ted a nyári ak­tuális időpon­to­kat: Diákok­ra vo­nat­kozó időpon­tok


 
Tankönyvekkel kapcsolatos információk

Támo­gatott (in­gy­enes) tankönyvhöz

  • támo­gatási igénylőlap (letölthető ITT) és
  • érvény­es támo­gatási határo­zat szükséges.

Tankönyv­listák:

9.szakközép - an­gol

9.szakközép - német

9.szakközép - olasz

9.sza­kis­ko­la - an­gol

9.sza­kis­ko­la - német

9.sza­kis­ko­la - olasz

Tanköny­vosztáshoz a be­fize­tett csekk be­mutatása ÉS fénymáso­lata szükséges. Az osztás időpont­ja később kerül meg­határozásra!


 
Ideiglenes felvételi jegyzék

Ked­ves Felvéte­lizők!

Íme az ide­ig­le­nes felvéte­li je­gyzék. Több eset­ben ja­vas­la­tot tettünk más kódra, va­gy kódcserére.

Ne fe­ledjék! Márci­us 17-18. között módosíthat­nak az is­kolák és a kódok sor­rendjén is, va­lamint új kódot is fel­ve­het­nek.

Az ide­ig­le­nes je­gyzék in­nen tölthető le.


 
Képzések és felvételi

A 2015/16-os tanévtől KÖZGAZ­DASÁGI szak­macso­port­ban is meg­kaptuk az indítási en­gedélyt, így ettől a tanévtől le­hetővé válik a KÖZGAZ­DASÁGI SZAKKÖZÉPIS­KO­LAI ÉRETTSÉGI megs­zerzése is.

A feltéte­lek már hosszú évek óta adot­tak, így FELKÉSZÜLTEN és NA­GY ÖRÖMMEL várjuk az érdeklődőket, és a ta­nul­ni vágyókat!

Részle­tek és letölthető tájékoz­tatók a Képzések és felvéte­li menüpont­ban!

A ke­res­ke­del­mi szakközépis­ko­la
ta­gozatk
ódjai:

Spe­ciális tan­tervű, emelt ny­el­vi óraszám
an­gol ny­elv (kód:11)
– német
ny­elv (kód:12)
Ha­gy­omány­os ny­el­vi tan­tervű szakközépis­ko­la
an­gol ny­elv (kód:13)
– német
ny­elv (kód:14)
– olasz
ny­elv (kód:15)

A közgaz­dasági szakközépis­ko­la
ta­gozatk
ódja:

Spe­ciális tan­tervű, emelt ny­el­vi óraszám
an­gol ny­elv (kód:16)

Is­kolánk OM azo­nosító száma: 035418,  a te­lep­he­ly kódja: 001

Eladó - 3 éves szakképzés  (kód:22)
Ta­nult ide­gen ny­elv: an­gol va­gy német va­gy olasz.


 
Tanévnyitó

09.01. hétfő

815-től a 9. évfo­ly­am ta­nulóinak. Gyüle­kezés az osztály­ter­mekben.

840-től a 10-13. évfo­ly­am ta­nulóinak.


 
Nyári ügyelet

 

A NYÁRI ÜGY­ELET REND­JE

szerdánként 8.00 – 13.00

júli­us 2.

STÉGER JÁNOS

igaz­gató

júli­us 9.

FAR­KAS CSIL­LA

igaz­gatóh.

júli­us 16.

KOVÁCSNÉ NA­GY MÁRIA

igaz­gatóh.

júli­us 23.

PÜNKÖSTI ILO­NA

igaz­gatóh.

júli­us 30.

KOVÁCSNÉ NA­GY MÁRIA

igaz­gatóh.

augusz­tus 6.

STÉGER JÁNOS

igaz­gató

augusz­tus 13.

PÜNKÖSTI ILO­NA

igaz­gatóh.

Stéger János
igaz­gató

Bu­dapest, 2014. júni­us 19.

 


 
Tankönyvosztás

Tanköny­vosztás ter­ve­zett ide­je:

9. évfo­ly­am részére és a 11/3, 11/4 osztály­ok részére : augusz­tus 29. péntek (nem köte­lező időpont) és szep­tember 1.

10. évfo­ly­am részére: augusz­tus 29. péntek (nem köte­lező időpont) és szep­tember 2.

11. évfo­ly­am és a 11/1, 11/2, 12/1 osztály­ok részére: augusz­tus 29. péntek (nem köte­lező időpont) és szep­tember 3.

12., 13.  évfo­ly­am részére: augusz­tus 29. péntek (nem köte­lező időpont) és szep­tember 4.

Pótosztás:

(azok számára, akik átmen­tek a javítóvizsgán, va­gy akik a ren­des időpont­ban nem jöttek)

2014. szep­tember 5.

Pótren­delés:

(azok számára, akik a javítóvizsgán nem men­tek át, az évismétlők részére,
a felvéte­li időszak után fel­vettek részére, va­gy akik­nek a ren­delésében hi­ba van)

2014. augusz­tus 29 - szep­tember 5.

Ügy­intézéshez szükséges:

  • A be­fize­tett csekk ere­deti példánya és a fénymáso­lata (az is­kolában fénymásol­ni nem tu­dunk).
  • Akik támo­gatott tanköny­vet igény­el­tek és még nem adták le az érvény­es határo­zatot (ami a 2014/2015-ös tanévre szól), azok számára a határo­zat fénymáso­lata (az is­kolában fénymásol­ni nem tu­dunk).

 

Fon­tos! Az idén a he­lyszínen NINCS le­hetőség a tanköny­vek árának ki­egyenlítésére.

Is­ko­lakezdési utalvánny­al is le­het fi­zet­ni: https://tan­ko­nyv­rende­les.kel­lo.hu/ ol­da­lon levő tájékoz­tató alapján.

Sza­tyrot, va­gy táskát hoz­za­tok! Vigyor

Azok a támo­gatásra jo­gosult ta­nulók, akik a támo­gatási igénylést és az igény­jogo­sultság iga­zolását még nem adták le, ezt az átvétel­kor még meg­te­hetik.Támo­gatási igénylőlap ITT letölthető.

 


 
Mustár

Meg­je­lent is­ko­laújságunk 16. évfo­ly­amának 3. száma.

Ol­vasd el a címlap­ra kat­tint­va!

A régeb­bi számok a Diákélet/Is­ko­laújság menüpontból érhetők el.


 
<< Első < Előző 1 2 3 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 3