Többnyelvű fordító

Időjárás

BGSzC Szász Ferenc Kereskedelmi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Nyitott kapuk
Tor­na­terem és tan­te­rem
bérle­ti le­hetőség!

tel:06-1-323-18-72,
szasz­ker­titkar­sag@gma­il.com

Ny­itott Ka­puk

Is­kolánk az idén is Ny­itott ka­puk­kal várja a 8. osztály­os ta­nulókat és szüle­iket.

De­cem­ber 11-én
Ja­nuár 8-án
Ja­nuár 22-én

9 óra­kor kezdődik az is­kolában fo­lyó képzésekről a tájékoz­tató és az is­ko­la be­mutatása

Ad­dig is játssz velünk!

Szász be­mutat­kozó vi­deó
 
Nyelvi karácsony

Képek, eredmény­ek a képre kat­tint­va


 
Luca napi ajándékkészítés és jóslás

2017. de­cem­ber 13-án 1415-től min­den érdeklődőt sze­retet­tel várunk a prog­ra­mokon. A je­lent­kezéshez kat­tints a képre!


 
Eu Szakképzési Hét


 
Felvételi tájékoztató

Is­kolánk a 2018/2019-es tanévre az alábbi képzések­re várja a ta­nulók je­lent­kezését:

Szak­gimnázi­umi képzések:

Ke­res­ke­delem Képzési idő: 4 év
Ide­gen ny­elv: an­gol va­gy német
Felvéte­li általános is­ko­lai eredmény­ek alapján
Lo­gisz­ti­ka Képzési idő: 4 év
Ide­gen ny­elv: an­gol
Felvéte­li általános is­ko­lai eredmény­ek alapján

Bővebb tájékoz­tató a felvéte­liről: itt

Szakközépis­ko­lai képzések:
Eladó Képzési idő: 3 év (+2 év alatt érettségi sze­rez­hető)
Ide­gen ny­elv: an­gol va­gy német
Felvéte­li általános is­ko­lai eredmény­ek alapján
Eladó Képzési idő: 3 év (+2 év alatt érettségi sze­rez­hető)
Ide­gen ny­elv: an­gol va­gy német
Felvéte­li általános is­ko­lai eredmény­ek alapján
Bővebb tájékoz­tató a felvéte­liről: itt

 
Ebéd befizetése

Változás!

Az ebéd be­fizetésének le­hetősége ad­mi­nisztrációs okok mi­att válto­zott.

No­vem­ber hónap­ra október 20-án le­het az ebédet be­fizet­ni!


 
Fotópályázat 2018

Pályáza­ti felhívás


 
Helyesírási verseny

A he­ly­esírás ver­se­nyről készült képe­ket, és a díja­zot­tak névsorát a ce­ruzára kat­tint­va megnézhe­ted!


 
Színház látogatás

Diákja­ink október 27-én a Nem­ze­ti Színházban a Cson­gor és Tünde színművet, no­vem­ber 9-én a Tu­ray Ida Színházban Az an­gy­alok nem sírnak művet nézhették meg. Képek és beszámolók a képre kat­tint­va megnézhetők, ol­va­shatók.


 
Képregényíró pályázat


 

 
Ebéd lehetőség

A 2017/2018. tanévben is le­hetőség van is­kolánkban me­leg étkez­tetést kérni, az igénylőlap letölthető itt!

Szep­tembe­ri hónap­ra az ebédet augusz­tus 29-szep­tember 1. között min­den nap 8-tól 12 óráig le­het be­fizet­ni az Ügy­intézőnél a máso­dik eme­leten.

1. ÉTKEZÉSI DÍJAK:

- Tel­jes áras DIÁK 351.-Ft/nap (Bruttó). Nem köte­lező min­den na­pot be­fizet­ni, étlap alapján le­hetőség van választásra.

2. DÍJ KED­VEZMÉNY­EK:

50 % -os ked­vezmény­ben részesülők köre:
* 3 va­gy több gy­er­me­kes családok, ahol a gy­er­me­kek 18 év alat­ti­ak; va­gy 25 éves ko­rig, akik még nap­pa­lin ta­nul­nak
* tartós be­tegség esetén (ahol emelt összegű családi pótlék jár)
* akik rend­sze­res gy­er­mekvédel­mi ked­vezmény­ben részesülnek (határo­zat kell)
* ha a lak­he­ly sze­rin­ti önkormány­zat hozzájárul, külön kére­lem alapján (határo­zat kell)

100 %-os térítést kap­nak

*a gy­er­me­kott­hon­ban élők és utógon­do­zot­tak (határo­zat kell), a családnál ki­hely­ezet­tekre nem vo­nat­ko­zik!

3. FI­ZETÉS MÓDJA: készpénz, va­gy átu­talás.

4. LE­MONDÁS: reg­gel  9 óráig a portán, Tel: 333-0555

5. ÉTELT BIZ­TOSÍTJA: So­dexo

6. ÜGY­INTÉZŐ: Német Móni­ka II. em. 211. szo­ba


 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 9