Többnyelvű fordító

Időjárás

Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola
Képzések

Tor­na­terem és tan­te­rem
bérle­ti
le­hetőség
!

tel:06-1-323-18-72,
szas­zi­gaz­ga­to@gma­il.com

Érettségit sze­retnél?

Szak­mai képzettséggel ren­delkezők részére 2 éves nap­pa­li, és es­ti ta­goza­ton is indítunk érettségi­re felkészítő osztályt!
Nap­pa­li va­gy Es­ti Je­lent­kezési la­pok letölthetőek itt!
Bővebb in­formáció a képzések menüben!

KE­RESZTFÉLÉVES, in­gy­ene­sen megs­ze­rez­hető OKJ-s képzés 2016. feb­ruár 1-től

Ha ren­delke­zel érettségi­vel, 2 év alatt sze­rez­hetsz szakmát es­ti képzés ke­retében. Bőveb­ben itt ol­va­sható!

Ke­res­kedő (emelt szintű) Je­lent­kezési lap letölthető itt!
A képzés azok számára is in­gy­enes, akik már ren­delkez­nek egy szakmával!

 
Konzultáció

8. osztály­osok!
Kon­zultáció az is­ko­la ve­zetőivel

2016. ja­nuár 28-án (csütörtökön) és feb­ruár 1-én (hétfőn) 15 és 17 óra között

Ha már eldöntötted, ho­gy is­kolánk ta­nulója les­zel, de bi­zony­talan va­gy, ho­gy me­ly­ik képzési formát válaszd, va­gy tanácsot sze­retnél kérni továbbta­nulásod­dal kapc­so­lato­san, ke­ress min­ket bi­zalom­mal!
Szak­mai tanácsunk­kal segíthetünk a végle­ges döntés meg­ho­zatalában.
Je­lent­kezés: te­lefo­non 06-1-333-0-555/120 mellék (titkárság); va­gy e-ma­il­ben: szas­zi­gaz­ga­to@gma­il.com

 


 
Info verseny

2016. ja­nuár 20-án ren­dezték meg Kis­te­leken a X. Árpád In­forma­tikai ver­se­ny döntőjét, ahová a 20 leg­jobb, legügy­esebb ta­nulók ju­tot­tak be. Is­kolánkból 4 ta­nuló ju­tott a döntőbe, saj­nos csak 2 diák tud­ta vállal­ni az utat és a megméret­tetést.
Az I. for­dulóból a 550 diák közül a leg­jobb 100 ver­se­nyző ju­tott tovább a II. for­dulóba, in­nen már csak a leg­jobb  20 ver­se­nyző mérhet­te össze tudását, ügy­ességét, gy­or­saságát. A 20-as döntőből a 10. osztály­os Zobák Richárd a 3. he­ly­ezést, Kapási Dávid a tisz­tes 14. he­lyet hoz­ta ha­za is­kolánkba.


 
Szünet utáni hét

A téli szünet után a tanítás A he­tes óra­rend sze­rint fo­lytatódik.


 
Helyesírási verseny eredménye

BGSZC SZÁSZ

He­ly­esírási ver­se­ny eredménye bőveb­ben ITT

GRA­TULÁLUNK MIN­DEN VER­SE­NYZŐNEK!
Ju­tal­mak átvéte­le 2015. dec. 2. 15 óra.


 
Tükör napok

2015. no­vem­ber 9 - de­cem­ber 4. között szak­mai "Tükör na­pok" az is­kolánkban!

A követ­kező he­tek­ben a szak­mai láto­gatókat ezen a lin­ken meg­található órákra várjuk sze­retet­tel.


 
Múzeumban voltunk

A Nem­ze­ti Múze­um­ban megs­zer­ve­zett múze­um­pe­dagógi­ai fog­lalkozáson ve­hettünk részt. Mátyás korába te­kint­hettünk be. Bőveb­ben itt ol­va­sható a 10. b osztály képes beszámolóját ol­va­shatjátok. 
Kazinczy 2016

2016. ja­nuár 25-én 29 ta­nuló részvételével meg­tartot­tuk a Ka­zinc­zy - Szépki­ejtési ver­se­ny is­ko­lai for­dulóját.

A Főváro­si for­dulóba tovább ju­tott:

Var­ga Virág 11. a osztály­os szakközépis­ko­lai
Horváth Ádám 9.g osztály­os sza­kis­ko­lai ta­nuló.

Tar­talék:
2. he­ly­ezett Ko­mon­di Vi­vi­en 10.c
3. he­ly­ezett Karácson­di Zsolt 11.c osztály­os ta­nulók

További eredmény­ek:
3. he­ly­ezett Váczi Do­rot­tya 10.c
4. he­ly­ezett Tóth An­na 10.a és Puskás Hu­nor 12.c

Gra­tulálunk a résztvevőknek és felkészítőik­nek!


 
Prágai utazás

PRÁGA - Ces­ky Krum­lov
Kirándulás Cse­hországba

Időpont:
2015. márci­us 12 -14. (szom­bat – hétfő)
A prog­ra­mokról és a je­lent­kezés módjáról itt ol­va­shatsz!


 
e-HÓD

HÓDítsd meg a bi­teket

A HÓDítsd meg a bi­teket nem­zetközi in­forma­tikai és számítógép-készség ver­se­nyt az Eötvös Loránd Tu­domány­egyetem In­forma­tika Karának, és a Ne­umann János Számítógéptu­dományi Társaság Közok­tatási Sza­kosztálya szer­vezésében 2015. no­vem­ber 9-13. tar­tották meg.

Is­kolánkból a 10. osztály­osok közül 35 fő vett részt, köszönjük a részvételüket és a he­lytállásu­kat.

A leg­jobb eredményt elérőknek külön gra­tulálunk!

Ra­dics József
Erős Zsófia
Tóth An­na
Zobák Richárd
Kovács Lil­la
Mes­ter András
Tóth Dávid
Szakáli Mihály

10.a
10.a
10.b
10.a
10.b
10.a
10.a
10.a

124
112
112
112
92
88
84
80


 
Disputa

BGSzC Dis­pu­taver­se­ny

2016. márci­us 8-9-én újra meg­rendezésre kerül a népszerű Dis­pu­taver­se­ny!

Ne­vezési határidő:
2016. feb­ruár 26.
Vi­tatémák, egyéb in­formációk, je­lent­kezések részle­tei itt ol­va­shatóak.


 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 5