Többnyelvű fordító

Időjárás

Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola
Új képzések

Szak­mai képzettséggel ren­delkezők részére 2 éves nap­pa­li, és es­ti ta­goza­ton is indítunk érettségi­re felkészítő osztályt!

Az érettségit adó képzés mel­lett idén is indítjuk nap­pa­li rend­szerű 1 éves ke­res­kedő képzésünket.

Bővebb in­formáció a képzések menüben, je­lent­kezési la­pok letöltése a link­re kat­tint­va!


 
Szakmai gyakorlat

Szakközépis­ko­la 9. évfo­ly­am

Ked­ves Ta­nulók!

A mai na­pig a követ­kező Tes­co áruházak ad­tak tájékoz­tatást a gy­akor­latról, ill. az or­vo­si vizsgálatról.

Az áruház nevére kat­tint­va meg­találod a névsort, és a további in­formációkat.

Aréna Pes­terzsébet Me­gapark
Gödöllő Fo­gara­si út Új in­formáció!
KÖKI ki­egészítő in­formációk!!! Pes­ti út
Bécsi út Váci út (Gács ut­ca)
Vecsés Gyöngyös
Cse­pel Na­gykáta
Érd Időpont változás!! Du­nakes­zi
Cam­po­na Pólus

 


 
Nyári ügyelet

 

A NYÁRI ÜGY­ELET REND­JE

szerdánként 8.00 – 13.00

júli­us 2.

STÉGER JÁNOS

igaz­gató

júli­us 9.

FAR­KAS CSIL­LA

igaz­gatóh.

júli­us 16.

KOVÁCSNÉ NA­GY MÁRIA

igaz­gatóh.

júli­us 23.

PÜNKÖSTI ILO­NA

igaz­gatóh.

júli­us 30.

KOVÁCSNÉ NA­GY MÁRIA

igaz­gatóh.

augusz­tus 6.

STÉGER JÁNOS

igaz­gató

augusz­tus 13.

PÜNKÖSTI ILO­NA

igaz­gatóh.

Stéger János
igaz­gató

Bu­dapest, 2014. júni­us 19.

 


 
Felvételi jegyzék

Ked­ves Felvéte­lizők!Vigyor

Az alábbi lin­ken meg­te­kint­hetőek az is­kolánkba felvételt ny­ert ta­nulók névso­ra.

Az eredményről pos­tai úton is értesítést küldünk, ame­lyben a további te­endőket is leírtuk.

Gra­tulálunk a si­keres felvéte­lihez, és reméljük, ho­gy ez egy szép időszak kez­de­te is egy­ben!


 
Ideiglenes felvételi jegyzék

Ked­ves Felvéte­lizők!

Íme az ide­ig­le­nes felvéte­li je­gyzék. Több eset­ben ja­vas­la­tot tettünk más kódra, va­gy kódcserére.

Ne fe­ledjék! Márci­us 17-18. között módosíthat­nak az is­kolák és a kódok sor­rendjén is, va­lamint új kódot is fel­ve­het­nek.

Az ide­ig­le­nes je­gyzék in­nen tölthető le.


 
Felvételi információk

Ked­ves Felvéte­lizők!

A 22-es kódra (3 éves szakképzés, eladó) je­lent­kezőknek 2014. 03. 05-én 1430-tól szóbe­li felvéte­li el­beszélgetést tar­tunk.

Az érin­tettek levélben kap­nak értesítést!


 
Nyári munkarend

DIÁKOK­RA VO­NAT­KOZÓ MUN­KA­REND

a 2013/2014-es tanév végén és a 2014/2015-ös tanév kez­detén

Az alábbi lin­ken megnézhe­ted a nyári ak­tuális időpon­to­kat: Diákok­ra vo­nat­kozó időpon­tok


 
Tankönyvekkel kapcsolatos információk

Támo­gatott (in­gy­enes) tankönyvhöz

  • támo­gatási igénylőlap (letölthető ITT) és
  • érvény­es támo­gatási határo­zat szükséges.

Tankönyv­listák:

9.szakközép - an­gol

9.szakközép - német

9.szakközép - olasz

9.sza­kis­ko­la - an­gol

9.sza­kis­ko­la - német

9.sza­kis­ko­la - olasz

Tanköny­vosztáshoz a be­fize­tett csekk be­mutatása ÉS fénymáso­lata szükséges. Az osztás időpont­ja később kerül meg­határozásra!


 
Tankönyvosztás

Tanköny­vosztás ter­ve­zett ide­je:

9. évfo­ly­am részére és a 11/3, 11/4 osztály­ok részére : augusz­tus 29. péntek (nem köte­lező időpont) és szep­tember 1.

10. évfo­ly­am részére: augusz­tus 29. péntek (nem köte­lező időpont) és szep­tember 2.

11. évfo­ly­am és a 11/1, 11/2, 12/1 osztály­ok részére: augusz­tus 29. péntek (nem köte­lező időpont) és szep­tember 3.

12., 13.  évfo­ly­am részére: augusz­tus 29. péntek (nem köte­lező időpont) és szep­tember 4.

Pótosztás:

(azok számára, akik átmen­tek a javítóvizsgán, va­gy akik a ren­des időpont­ban nem jöttek)

2014. szep­tember 5.

Pótren­delés:

(azok számára, akik a javítóvizsgán nem men­tek át, az évismétlők részére,
a felvéte­li időszak után fel­vettek részére, va­gy akik­nek a ren­delésében hi­ba van)

2014. augusz­tus 29 - szep­tember 5.

Ügy­intézéshez szükséges:

  • A be­fize­tett csekk ere­deti példánya és a fénymáso­lata (az is­kolában fénymásol­ni nem tu­dunk).
  • Akik támo­gatott tanköny­vet igény­el­tek és még nem adták le az érvény­es határo­zatot (ami a 2014/2015-ös tanévre szól), azok számára a határo­zat fénymáso­lata (az is­kolában fénymásol­ni nem tu­dunk).

 

Fon­tos! Az idén a he­lyszínen NINCS le­hetőség a tanköny­vek árának ki­egyenlítésére.

Is­ko­lakezdési utalvánny­al is le­het fi­zet­ni: https://tan­ko­nyv­rende­les.kel­lo.hu/ ol­da­lon levő tájékoz­tató alapján.

Sza­tyrot, va­gy táskát hoz­za­tok! Vigyor

Azok a támo­gatásra jo­gosult ta­nulók, akik a támo­gatási igénylést és az igény­jogo­sultság iga­zolását még nem adták le, ezt az átvétel­kor még meg­te­hetik.Támo­gatási igénylőlap ITT letölthető.

 


 
Mustár

Meg­je­lent is­ko­laújságunk 16. évfo­ly­amának 3. száma.

Ol­vasd el a címlap­ra kat­tint­va!

A régeb­bi számok a Diákélet/Is­ko­laújság menüpontból érhetők el.


 
Első félév vége

A félév 2014. ja­nuár 15-én én véget.

Ja­nuár 20. hétfő tanítás nélküli mun­ka­nap.
(Diákok­nak szünet, tanárok­nak osztály­ozó érte­kez­let.)

A félévi értesítők ki­osztására ja­nuár 21. és 24. között kerül sor.


 
<< Első < Előző 1 2 3 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 3