Többnyelvű fordító

Időjárás

Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola
Új képzések

Érettségit sze­retnél?
Szak­mai képzettséggel ren­delkezők részére 2 éves nap­pa­li, és
es­ti ta­goza­ton
is indítunk érettségi­re felkészítő osztályt!

Még nincs szakmád?
Idén is indítjuk nap­pa­li rend­szerű érettségi­re épülő 1 éves ke­res­kedő képzésünket.

Bővebb in­formáció és je­lent­kezési la­pok a képzések menüben!

2015/2016-os tanévtől
4 éves nap­pa­li szakközépis­ko­lai képzés

Közgaz­dasági érettségi

 
Felvételi

8. osztály­os ta­nulók fi­gy­elem!!

Közgaz­dasági osztály­ba je­lent­kezők számára
2015.02.23-án 14 órától
szóbe­li el­beszélgetést tar­tunk.

Pót el­beszélgetés: 2015.03.02. 14 óra

A szakközépis­ko­lai ke­res­ke­del­mi osztály­ok­ba pontszámítás az általános is­ko­lai ta­nulmányi eredmény­ek alapján történik.

Sza­kis­ko­lai felvéte­li szóbe­li el­beszélgetés időpont­ja
2015. 03. 04. 14.30 órától, il­letve az értesítő levélben meg­jelölt időpon­tokban.

Pót el­beszélgetés: 2015 .03.05. 14 óra

Kérjük el­lenőrzőt, va­gy e-napló ki­vona­tot hoz­za­tok ma­gatok­kal!


 
Karacsony2014

Karácso­nyi Éte­losztás

A 13. K osztály ta­nulói az is­ko­la közösségének segítségével karácso­nyi ajándékozást szer­ve­zett a rászo­rulók számára.

A Lámpás 92 alapítvány Iza­bel­la ut­cai lakóott­honába 11 tányér süteményt vit­tek de­cem­ber 18-án.

De­cem­ber 19-én kb. 60 adag pap­rikás krump­lit főztek a Krisz­ti­naváro­si Hajlékta­lan Cent­rum számára. A pap­rikás krump­li főzésében volt, aki ala­pany­agot ho­zott (ha­gymát na­gymamától, kolbászt a szülei boltjából) volt, aki bevásárolt, főzött, s oly­an is, aki vidékről hoz­ta be a na­gy 30 li­teres főzőedény­eket, mások(6 fő) az osztásban segítet­tek. A pap­rikás krump­li mellé cse­mege uborkát, sza­lon­cukrot, süteményt (bejg­lit, muf­fint, lin­zert) is kap­tak.

ÉS!!!! a 10. A osztály a karácso­nyi Pár Szász Százas pro­jektjével támo­gat­ta jótéko­nysági ak­ciónkat.

Min­denki­nek köszönjük a támo­gatását, ho­gy ily­en jól meg­valósul­ha­tott a tervünk!

További képe­ket itt nézhe­ted meg:KÉPEK


 
Képzések és felvételi

A 2015/16-os tanévtől KÖZGAZ­DASÁGI szak­macso­port­ban is meg­kaptuk az indítási en­gedélyt, így ettől a tanévtől le­hetővé válik a KÖZGAZ­DASÁGI SZAKKÖZÉPIS­KO­LAI ÉRETTSÉGI megs­zerzése is.

A feltéte­lek már hosszú évek óta adot­tak, így FELKÉSZÜLTEN és NA­GY ÖRÖMMEL várjuk az érdeklődőket, és a ta­nul­ni vágyókat!

Részle­tek és letölthető tájékoz­tatók a Képzések és felvéte­li menüpont­ban!

A ke­res­ke­del­mi szakközépis­ko­la
ta­gozatk
ódjai:

Spe­ciális tan­tervű, emelt ny­el­vi óraszám
an­gol ny­elv (kód:11)
– német
ny­elv (kód:12)
Ha­gy­omány­os ny­el­vi tan­tervű szakközépis­ko­la
an­gol ny­elv (kód:13)
– német
ny­elv (kód:14)
– olasz
ny­elv (kód:15)

A közgaz­dasági szakközépis­ko­la
ta­gozatk
ódja:

Spe­ciális tan­tervű, emelt ny­el­vi óraszám
an­gol ny­elv (kód:16)

Is­kolánk OM azo­nosító száma: 035418,  a te­lep­he­ly kódja: 001

Eladó - 3 éves szakképzés  (kód:22)
Ta­nult ide­gen ny­elv: an­gol va­gy német va­gy olasz.


 
Első félév vége

A félév 2015. ja­nuár 16-án ér véget.

Ja­nuár 17. szom­bat tanítás nélküli mun­ka­nap.
(Diákok­nak szünet, tanárok­nak osztály­ozó érte­kez­let.)

A félévi értesítők ki­osztására ja­nuár 21. és 23. között kerül sor.


 
Tanévnyitó

09.01. hétfő

815-től a 9. évfo­ly­am ta­nulóinak. Gyüle­kezés az osztály­ter­mekben.

840-től a 10-13. évfo­ly­am ta­nulóinak.


 
szintvizsga 10. osztáy

Ma­gy­ar ny­elv és iro­dalom szóbe­li szint­viz­sga időpont­jai:

10.a osztály
feb­ruár 25-26.

10.b osztály
feb­ruár 18-19.

10.c osztály
feb­ruár 23-24.

Pótírásbe­li 2015.02.16. 2-3-4. óra a könyvtárban


 
Ingyenes Office diákoknak

Szi­asz­tok!

Biz­to­san so­kan találkoz­ta­tok már a Mic­ro­soft „Ne ma­radj le!” plakátja­ival a su­liban.

Az ak­ció lény­ege, ho­gy az Of­fi­ce365 legújabb, jog­tisz­ta ver­zióját most min­den ta­nuló in­gy­ene­sen letölthe­ti, va­gy­is tel­je­sen legáli­san jut­hattok hozzá a Word, a Po­wer Po­int és az Ex­cel legf­ris­sebb ver­zióját is tar­talmazó cso­mag­hoz.

Pár kat­tintás kell csak hozzá és a diáki­gazolványról az ok­tatási azo­nosító, és már in­dulhat is a letöltés a követ­kező hon­lapról: www.o365.edu­catio.hu , amit a Link­gyűjtemény, hasz­nos we­bol­da­lak menüből is elérhetsz, ha az Of­fi­ce365 képre kat­tintasz

Ráadásul most 5 számítógépre és további 5 mo­bil eszközre is te­lepíthe­titek, va­gy­is az ott­hon el­kezdett házit a na­gyszülőknél lévő gépen is ott fo­lytat­hatjátok, ahol ab­ba­hagytátok.

Kat­tint­sa­tok Ti is, ho­gy ne ma­rad­ja­tok le! 
Velence

Ve­len­ce!

A kirándulás célja az olasz ny­elv gy­akorlása Európa egy­ik legs­zebb és legláto­gatot­tabb vidékén

Időpont: 2015. ápri­lis 9. – ápri­lis 12. (csütörtök – vasárnap)

In­dulás: 2015. ápri­lis 9-én es­te (csütörtök éjsza­ka a bus­zon)

Je­lent­kezés Stic­za Ibo­lya tanárnőnél és Si­mon János tanár úrnál 8000 Ft előleg be­fizetésével!
je­lent­kezési határidő: 2014. de­cem­ber 17.

Részle­tes prog­ra­mot itt ol­va­shatod! 
"Nyitott kapuk"

Közkívánat­ra további le­hetőségek!

2014. október 6. (hétfő)
október 10. (péntek)
október 13. (hétfő)
október 17. (péntek)
október 20. (hétfő)
no­vem­ber 3. (hétfő)
no­vem­ber 7. (péntek)

Tájékoz­tató min­den nap 900 órától 1000 óráig.

8. osztály­os ta­nulók szüle­inek október 8-án(szer­da) és október 15-én(szer­da) 1700-tól tájékoz­tatót és is­ko­la be­mutatót tar­tunk.

Min­den érdeklődőt sze­retet­tel várunk!

Te­lefo­non érdeklődni a hét min­den napján 9-11 óra között
a 06-1-333-0555-ös számon le­het.


 
Nyári munkarend

DIÁKOK­RA VO­NAT­KOZÓ MUN­KA­REND

a 2013/2014-es tanév végén és a 2014/2015-ös tanév kez­detén

Az alábbi lin­ken megnézhe­ted a nyári ak­tuális időpon­to­kat: Diákok­ra vo­nat­kozó időpon­tok


 
<< Első < Előző 1 2 3 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 3