Többnyelvű fordító

Időjárás

BGSzC Szász Ferenc Kereskedelmi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Képzések
Tor­na­terem és tan­te­rem
bérle­ti le­hetőség!

tel:06-1-323-18-72,
szas­zi­gaz­ga­to@gma­il.com

Ke­res­kedő és közgaz­dasági érettségi 
Ke­res­kedő és Lo­gisz­ti­kai OKJ-s képzés
Szakmával ren­delkezőknek
2 éves nap­pa­li és es­ti érettségi
felkészítő képzés
Kis- és középvállal­kozások ügy­vezetője képzés

Részle­tes in­formációk a Képzések menüpont alatt.

Szász be­mutat­kozó vi­deó
 
Ki mer ma?

2017. ápri­lis 25-én az Ope­raházban részt vet­tek ta­nulóink a "Ki mer ma? - játék és ope­ra 10 perc­ben" vetélkedőn és tv felvéte­len. A Szászos diáko­kon kívül világhírű ope­raéne­kesek is
részt vet­tek. Vendégek vol­tak: Vára­di Zi­ta és Kinc­ses Ve­roni­ka.

És amit ny­ertünk: 64 db je­gy­et a Bil­ly El­li­ot című előadásra.
További képek a fotóal­bumban.


 
Szakmák éjszakája 2017


 
Ideiglenes felvételi jegyzék

Ked­ves je­lent­kező Diákok, Érdeklődők!

Az link­re kat­tint­va ai tábláza­tok­ban találják meg ar­ra a kérdésre a választ, ho­gy a je­lent­kező meg­fe­lelt-e az adott kód alatt található képzés köve­telmény­einek.

Azok számára, akik­nek nem si­került az adott kódra be­jut­ni, va­gy más kód meg­jelölését is ésszerűnek látjuk, ja­vas­la­tot tettünk ar­ra, ho­gy me­ly­ik kód meg­jelölésével le­het si­keres a felvéte­lije, va­gy kerülhet a képessége­inek meg­fe­lelő osztály­ba.
Ne fe­ledjék! 2017. márci­us 16-án és 17-én módosíthatják az általános is­kolában az is­kolák és a kódok sor­rendjét is, va­lamint új kódot is fel­ve­het­nek!
Ja­vas­la­ta­ink egy­ben hi­vata­los en­gedély­nek is te­kin­tendők az új ta­gozatkódok felvételére!!

Ide­ig­le­nes felvéte­li je­gyzék!


 
Felvételi szóbeli

Ked­ves Felvéte­liző Diákok!

2017. márci­us 2-án 15 órától szóbe­li meg­hall­gatást tar­tunk a követ­kező kódra je­lent­kezőknek:

51-es kód (szak­gimnázi­um közgaz­dasági ága­zat),

57-es kód (szakközépis­ko­la eladó 3 éves képzés).

Amit feltétlenül hozz ma­gad­dal: személy­iga­zolvány, el­lenőrzőkönyv, ill. e-napló ki­vona­ta.

A többi ta­gozat­ra je­lent­kező ta­nulókat az általános is­ko­lai ta­nulmányi eredmény­eik alapján rang­so­rol­juk.


 
Kazinczy Szépkiejtési verseny

Is­ko­lai Ka­zinc­zy Szépki­ejtési ver­se­ny eredménye:

1. Var­ga Virág 12.A
2. Ko­mon­di Vi­vi­en 11.A
3. Gy­etvány Sza­bina 11.B
4. Bodó Ramóna 9.c


 
Ebéd befizetés

Fi­gy­elem!!!!
Május hónap­ra az ebéd be­fizetésének ide­je: ápri­lis utolsó hetében

Keddtől csütörtökig 9-15-ig  a 211-es szobában.

A külső gy­akor­la­ton résztvevőknek az de­cem­be­ri igénylőlap itt letölthető.

A 2016/2017. tanév 2. félévének ebédbe­fizetési rend­je itt ol­va­sható!


 
Köszöntő

2017. márci­us 17-én a Benc­zur Ho­tel­ben Ba­ranyi Fe­renc kortárs költőnk 80. születésnapját ünne­pelték.
Szántóné Czec­ze Enikő tanárnő  kíséretében Karácson­di Zsolt 12.b osztály­os ta­nulónk a költő ver­se­ivel köszöntötte az ünne­pel­tet a nézők na­gy örömére.


 
Ingyenes tankönyvrendelés

Letölthető az igénylőlap a 2017/2018-as tanévre vo­nat­kozó az in­gy­enes tankönyv­rendeléshez. A ta­nulók a kitöltött és a szülő/gond­vi­selő által aláírt igénylőla­pot (és az in­gy­enesség jo­gosultságát iga­zoló irat máso­latát) legkésőbb 2017. 04. 01-ig adják át a tankönyv­fe­lelősnek (va­gy az osztályfőnöknek). 
A határidő a törvény sze­rint jog­vesztő, tehát a később le­adott igény­eket az is­ko­la nem köte­les fi­gy­elem­be ven­ni.

Horváth Ve­roni­ka
tankönyv­fe­lelős


 
Fotópályázat

A BGSZC Szász Fe­renc Ke­res­ke­del­mi Szak­gimnázi­uma és Szakközépis­kolája
Fotópályáza­tot hir­det az alábbi témakörökben:

Em­berábrázolás-portré, Hétközna­pok, Művészet, Sport, Táj, Természet, Évsza­kok, Az én tárgy­fotóm, Az én váro­som.

A pályázat kiírását a  a képre kat­tint­va ol­va­shatod!

 


 
300 órás INGYENES NYELVI KÉPZÉS

A na­gy érdeklődésre való te­kin­tettel a je­lent­kezési határidőt meg­hoss­zabbítot­tuk: 2017. ja­nuár 31-ig.

A szint­felmérés an­gol ny­elvből:
2017. ja­nuár 25. 17 óra, itt az is­kolában.

-1 éves es­ti képzés
hétfő, szer­da csütörtök 16 órától

- Ingy­enes Ügy­vezető I.
..
va­gy II. OKJ-s         ...szakképzés
- diáki­gazolvány

- nincs élet­ko­ri határ

DIP­LOMÁSOKNAK is!

A képzés 2017.feb­ruár 1-én szerdán in­dul.

Tájékoz­tató:


 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 8