Többnyelvű fordító

Időjárás

Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola
Új képzések

Érettségit sze­retnél?

Szak­mai képzettséggel ren­delkezők részére 2 éves nap­pa­li, és es­ti ta­goza­ton is indítunk érettségi­re felkészítő osztályt!

Bővebb in­formáció és je­lent­kezési la­pok a képzések menüben!

2015/2016-os tanévtől 
kollégi­umi el­he­ly­ezés!

Bővebb in­formáció, igény­ek le­adása a ne­velési igaz­gatóhe­ly­et­tesnél.

IN­GY­ENE­SEN MEGS­ZE­REZ­HETŐ ÚJ OKJ-s SZAKMÁK ES­TI KÉPZÉS KE­RETÉBEN!!!

Ha ren­delke­zel ke­res­ke­del­mi érettségi­vel, 1 év alatt a ta­nulmány­ok beszámításával, in­gy­ene­sen szakmát sze­rez­hetsz es­ti képzés ke­retében. (Nem ke­res­ke­del­mi érettségi esetén a képzés 2 év.)

Az alábbi szakmákat ajánljuk 2015 szep­temberétől:

A KÉPZÉS AZOK SZÁMÁRA IS IN­GY­ENES, AKIK MÁR REN­DELKEZ­NEK EGY SZAKMÁVAL!

Bőveb­ben itt ol­va­sható!


 
Nyitott kapuk hete

"Ny­itott ka­puk" he­te az is­kolánkban:

2015. október 12. (hétfő)
október 16. (péntek)
október 19. (hétfő

no­vem­ber 2. (hétfő)
no­vem­ber 6. (péntek)

no­vem­ber 9. (hétfő)

Tájékoz­tató min­den nap 900 órától 1000 óráig.

8. osztály­os ta­nulók szüle­inek no­vem­ber 4-én(szer­da) és no­vem­ber 11-én(szer­da) 1700-tól tájékoz­tatót és is­ko­la be­mutatót tar­tunk.

Min­den érdeklődőt sze­retet­tel várunk!

Te­lefo­non érdeklődni a hét min­den napján 9-11 óra között
a 06-1-333-0555-ös számon le­het.


 
Projektek

Pro­jekt fe­lada­tok az idei tanévre:

Min­den osztály részvételével: „TEDD ÉLHETŐVÉ OSZTÁLY­TER­ME­DET!” pro­jekt október 8-ig.
A pro­jekt­fe­ladat zárása, értékelése október 9-én.


Is­ko­lai pro­jekthét 2016. feb­ruár 8-12 között.

Téma:
9-10. évfo­ly­am: A MI BOL­TUNK
11-12. évfo­ly­am: A MI VÁLLAL­KOZÁSUNK

A pro­jekt be­mutatója: 2016. feb­ruár 15-én (hétfőn), a 2. szülőérte­kez­le­ten


Pro­jekt alapú házi fe­lada­tok:

Test­ne­velés (9-12. évfo­ly­am)

Ma­gy­ar ny­elv és iro­dalom (9-12. évfo­ly­am)

Ma­gy­ar-Kom­mu­nikáció 9. évfo­ly­am sza­kis­ko­la

Ma­gy­ar-Kom­mu­nikáció 10. évfo­ly­am sza­kis­ko­la

Történe­lem 9-12. évfo­ly­am

Ma­tema­tika 9. évfo­ly­am függvény­ek

Ma­tema­tika 9. évfo­ly­am ge­omet­ria

Ma­tema­tika 9. évfo­ly­am sza­kis­ko­la

Ma­tema­tika 11. évfo­ly­am első félév

Ma­tema­tika 11. évfo­ly­am máso­dik félév

Ma­tema­tika 11. évfo­ly­am sza­kis­ko­la

Ének-ze­ne 10. évfo­ly­am

Ének-ze­ne 12-13. évfo­ly­am

Kémia 9. évfo­ly­am

Kémia 10. évfo­ly­am

Természe­tis­me­ret

An­gol sza­kis­ko­la, szakközépis­ko­la min­de­gy­ik évfo­ly­am

Olasz sza­kis­ko­la, szakközépis­ko­la min­de­gy­ik évfo­ly­am

Német sza­kis­ko­la, szakközépis­ko­la min­de­gy­ik évfo­ly­am

Rajz 10.évfo­ly­am szakközépis­ko­la

In­forma­tika 9-11. évfo­ly­am

Áru­for­ga­lom gy­akor­lat 9. évfo­ly­am sza­kis­ko­la

Ke­res­ke­del­mi ala­pis­me­retek 9. évfo­ly­am

Áru­for­ga­lom 10. évfo­ly­am sza­kis­ko­la

Áru­for­ga­lom elmélet 11. évfo­ly­am sza­kis­ko­la

Áru­for­galmazás III. Műsza­ki elmélet 11. évfo­ly­am sza­kis­ko­la

Fog­lalkoz­tatás II. 11. évfo­ly­am sza­kis­ko­la

Műsza­ki áru­is­me­ret elm 9. évfo­ly­am

Műsza­ki áru­is­me­ret gy­ak 9. évfo­ly­am

Ruháza­ti áru­is­me­retek 9. évfo­ly­am 1. félév

Ruháza­ti áru­is­me­retek 9. évfo­ly­am 2. félév

Ruháza­ti áru­is­me­retek 10. évfo­ly­am 1. félév

Ruháza­ti áru­is­me­retek 10. évfo­ly­am 2. félév

Ruháza­ti áru­is­me­retek 11. évfo­ly­am

Üzle­ti tevéke­nység ter­vezése és elemzése elmélet 9. évfo­ly­am

Üzle­ti tevéke­nység ter­vezése és elemzése gy­akor­lat 9. évfo­ly­am


 
Rendkívüli énekóra

2015. márci­us 12-én is­kolánkban Rend­ha­gyó énekórát tar­tott a Muz­sikás Együttes.

Na­gy­on jó han­gu­latú órán népze­nei-, és népi hang­sze­ris­me­ret­tel gaz­da­god­tak a je­lenlévők. Az óra végén 350 gy­erek együtt éne­kelt Ha­mar Dáni­el ve­zetésével. A közösen előadott népdalt követően vas­taps­sal köszönte meg a jókedvű diákság a fe­lejt­he­tet­len órát.

Na­gy­on köszönjük a MOL támo­gatását, ami le­hetővé tet­te az igen hasz­nos prog­ram meg­valósulását.

 


 
Gazdasági felzárkóztatás

Ked­ves Szülők, Diákok!

Is­kolánkban min­den szerdán kor­re­petálást - felzárkóztatást tar­tunk gaz­dasági tantárgy­akból a 9-12. Szakközépis­ko­lai évfo­ly­am diákjai számára 1500-1545-ig a 309/b te­rem­ben.

Gyüle­kező 14 óra 55 perc­kor a 309/b tan­te­rem­ben.

Kérjük, ho­gy minél több diák éljen ez­zel a le­hetőséggel!

Tisz­te­let­tel:

Gaz­dasági mun­kaközösség

 


 

 
Muzsikás

Vendég a "Szászban"

A MUZ­SIKÁS EGYÜTTES

Rend­ha­gyó ének-ze­ne óra az I. eme­leti tor­na­terem­ben, márci­us 12-én csütörtökön 930-tól.

(Je­lent­kezés korláto­zott létszámban)


 
Könyvtár fejlesztés

Ez úton értesítjük az is­kolánk dol­gozóit, ta­nulóit és azok szüle­it arról, ho­gy a Bu­dapes­ti Gaz­dasági Szakképzési Cent­rum az is­ko­lai könyvtár fej­lesztését intézmény­enként 70 000 Ft-tal támo­gat­ja.


 
Észak-Olasz

Ápri­lis­ban 4 na­pos ta­nulmányúton vettünk részt Észak-Olas­zországban.

A 4 nap alatt megláto­gat­tuk Ve­ronát, Pa­dovát, Ve­lencét és az óko­ri Római Bi­roda­lom egy­ik leg­je­lentősebb vár

osát, Aqui­le­iat

Min­den nap a leg­fi­nomabb és le­giga­zibb olasz kávét it­tuk a bárok­ban. Sok szép te­ret, utcát, házat, pa­lotát láttunk és me­gis­merhettük Itália kultúráját, építészetét és a so­kat em­le­getett olasz tem­pe­ramen­tu­mot.

So­kat ta­nul­tunk, már bátrab­ban szóla­lunk meg olas­zul, és még job­ban sze­retjük az olasz ny­el­vet

an­nak csodála­tos kultúrájával együtt. Köszönjük, ho­gy ily­en utazás része­sei le­hettünk és reméljük lesz még ily­en ajövőben is, ho­gy újra je­lent­kez­hessünk rá.

Bőveb­ben a Mustárban ol­va­shatjátok a beszámolót, va­gy a képre kat­tint­va.


 
Gratulálunk!

Gra­tulálunk!!

A főváro­si Ka­zinc­zy Szépki­ejtési Ver­se­ny­en ki­emel­kedő tel­jesítményt nyújtott VAR­GA VIRÁG 10.a osztály­os ta­nuló.

A sza­kis­kolás ta­nulók Országos Közis­me­reti Komp­lex ver­se­nyére tovább ju­tot­tak:

Karácso­nyi Ale­xand­ra 9.e
Pásztor Vi­vi­en 9.e
Don­nert Ni­kola­us 9.e
Szűcs Móni­ka 9.e
Dringó Richárd 9.h

Gra­tulálunk a diákok­nak, és felkészítő tanára­ik­nak!

 


 
Ideiglenes felvételi jegyzék

Ked­ves Felvéte­lizők!

Íme az ide­ig­le­nes felvéte­li je­gyzék. Több eset­ben ja­vas­la­tot tettünk más kódra, va­gy kódcserére.

Ne fe­ledjék! Márci­us 16-17. között módosíthat­nak az is­kolák és a kódok sor­rendjén is, va­lamint új kódot is fel­ve­het­nek.

Ide­ig­le­nes felvéte­li je­gyzék


 
szintvizsga 10. osztáy

Ma­gy­ar ny­elv és iro­dalom szóbe­li szint­viz­sga időpont­jai:

10.a osztály
feb­ruár 25-26.

10.b osztály
feb­ruár 18-19.

10.c osztály
feb­ruár 23-24.

Pótírásbe­li 2015.02.16. 2-3-4. óra a könyvtárban


 
<< Első < Előző 1 2 3 4 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 4