Többnyelvű fordító

Időjárás

Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola
Képzések

Tor­na­terem és tan­te­rem
bérle­ti
le­hetőség
!

tel:06-1-323-18-72,
szas­zi­gaz­ga­to@gma­il.com

Érettségit sze­retnél?

Szak­mai képzettséggel ren­delkezők részére 2 éves nap­pa­li, és es­ti ta­goza­ton is indítunk érettségi­re felkészítő osztályt!
Nap­pa­li va­gy Es­ti Je­lent­kezési la­pok letölthetőek itt!
Bővebb in­formáció a képzések menüben!

OKJ-s képzése­ink a 2016/2017-es tanévtől:
Ke­res­kedő
(emelt szintű), bővebb in­formáció és je­lent­kezési lap
Lo­gisz­ti­kai ügy­intéző (emelt szintű), bővebb in­formáció és je­lent­kezési lap

Képzési idő 1 év ke­res­ke­del­mi szakközépis­ko­lai érettségi­vel,
2 év gimnázi­umi és egyéb érettségi­vel ren­delkezőknek
Képzési for­ma
nap­pa­li és es­ti ta­gozat
Képzési költség
IN­GY­ENES (az első és a máso­dik szak­ma)

 

 

 

Je­lent­kezési határidő: FO­LY­AMA­TOSAN, 2016.márci­us 1. - szep­tember 12.


 
Ebéd befizetés

No­vem­ber hónap­ra az ebéd be­fizetésének ide­je:
Október 17-én délelőtt 9-12 óra között csak a szüne­tek­ben a 2. eme­leten a pénztárban (212 te­rem).

Pótbe­fizetés:
Október 26-án szerdán 9-12 óra között a szüne­tek­ben, délután 12-15 óra között fo­ly­ama­tosan a 2. eme­leten a pénztárban (212 te­rem).

A külső gy­akor­la­ton résztvevőknek az októbe­ri igénylőlap itt letölthető.


 
Nyitott kapuk hete

"Ny­itott ka­puk" he­te az is­kolánkban,
pály­aválasztási na­pok a 8. osztály­os ta­nulóknak:

2016. október 10. (hétfő)
október 14. (péntek)
október 17. (hétfő)
október 24. (hétfő)
október 28. (péntek)

no­vem­ber 7. (hétfő)
no­vem­ber 11. (péntek)

no­vem­ber 14. (hétfő)
no­vem­ber 18.(péntek)

Tájékoz­tató 930 órától, óraláto­gatás 1035-1115 a fent fel­so­rolt na­pokon.

8. osztály­os ta­nulók szüle­inek október 19-én (szer­da) és no­vem­ber 16-án (szer­da) 1700 órától szülői érte­kez­le­tet tar­tunk.

Min­den érdeklődőt sze­retet­tel várunk!

Te­lefo­non érdeklődni a hét min­den napján
a 06-1-333-0555-ös számon le­het.


 
300 órás INGYENES NYELVI KÉPZÉS

- 1 éves
- Ingy­enes
- Előképzettségtől       ...függet­len
- Ügy­vezető I.
..
va­gy II. OKJ-s         ...szakképzés
- DIP­LOMÁSOK­NAK is!

Tájékoz­tató:


 
Szülői értekezlet

Tanévkezdő szülői érte­kez­le­tet tar­tunk 2016. szep­tember 12-én.

A 9. évfo­ly­am számára 16 órától
az I.eme­leti tor­na­terem­ben,

a 10-14. évfo­ly­am számára 17 órától
az osztály­ter­mekben.

Min­den ked­ves Szülőt sze­retet­tel várunk, meg­je­lenésükre számítunk!


 
Menza étlap

Ked­ves Diákok, Tanárok!

2016. szep­tembertől DIÁKÉTTER­MI SZOLGÁLTATÁS vár az is­kolában!
Kul­turált körny­eze­tet, igény­esen összeállított étlap alapján készülő fi­nom ebédet, jó álla­potú eszközöket és fi­gy­el­mes kis­zolgálást biz­tosítunk!
Tájékoz­tató itt ol­va­sható!

A szep­tembe­ri étla­pot itt ol­va­shatjátok!

  1. Igénylőlap diákok részére tel­jes összeg
  2. Igénylőlap nor­matív alapú (50%-os)  étkezési térítési díjked­vezmény­hez + útmu­tató
  3. Igénylőlap (100%-os,in­gy­enes) nor­matív alapú étkezési térítési díjked­vezmény­hez
  4. Adat­lap diétás étkezést igénylő személyről
  5. Sza­kis­kolások (10-11 évf.) és szakképzésben ta­nulók (13-14. évf.) étkezési nap­jai-szep­tember hónap­ra igénylőlap - nem tel­jes he­tek igény­bevételére
Útmu­tató az étkezés igény­bevételéhez
 
Tükörnapok

2016. október 10-no­vem­ber 18 között szak­mai "Tükör na­pok" az is­kolánkban!

A követ­kező he­tek­ben a szak­mai láto­gatókat ezen a lin­ken meg­található órákra várjuk sze­retet­tel.


 
Felhívás

Tisz­telt Szülők!

Is­kolánkban igény­be ve­hető szolgáltatások:

  • is­ko­laps­zi­chológi­ai alaps­zolgáltatás
  • kollégi­umi férőhe­ly igénylés
  • ifjúságvédel­mi prog­ram

Fel­világosítás, segítség Kovácsné Na­gy Mária igaz­gatóhe­ly­et­testől (208. szo­ba) kérhető.


 
Tanévnyitó/elektronikus napló
Tanévny­itó
Érettségi­re felkészítő 2 éves képzés  es­ti ta­goza­ton ta­nulóknak az első tanítási nap Szep­tember 5. 1530 -tól a portán meg­jelölt he­ly­en

OKJ Nap­pal
i ta­goza­ton ta­nulóknak
Szep­tember 1. 830 -tól a portán meg­jelölt he­ly­en
OKJ Es­ti ta­goza­ton ta­nulóknak
Szep­tember 12. 1530 -tól a portán meg­jelölt he­ly­en

Kedves Szülők, Diákok!
2016. szep­temberétől is­kolánkban a Nep­tun e-naplót használjuk, ami kiváltja a papíra­lapú naplót és az el­lenőrző köny­vet.

 
Krakkó-Auschwitz

Krakkó-Ausc­hwitz

Európa egy­ik legs­zebb és leglátoga­tot­tabb városának me­gis­merése, ahol min­denütt ma­gy­ar emlékek­re buk­ka­nunk!

Időpont:

2016. október 29. - október 31. (szom­bat-hétfő)

Részvéte­li díj:

29.000 Ft (az összeg tar­talmaz­za: az utazási költsége­ket, az ide­gen­ve­zetés díját, az ausc­hwit­zi és bir­ke­na­ui tábor  belépőinek árát, és a szállást 2 éjszakára.

Je­lent­kezés: Si­mon János tanár úrnál 9.000 Ft előleg be­fizetésével! Je­lent­kezési határidő: 216. szep­tember 22. va­gy a sza­bad he­ly­ektől függően!

A prog­ra­mokról bőveb­ben a képre kat­tint­va ol­va­shatsz!

 
Tankönyvrendelés és osztás

Az alábbi­ak­ban a 2016/2017. évi tankönyv­rendelés me­netéről és a leg­fonto­sabb fe­lada­tokról tájékoz­tatjuk Önöket.

2016.04.20.: szülők által aláírt alap­rendelés le­adása (in­gy­enes tankönyv igénylési ny­om­tatvány le­adásának végső határi­deje).
2016.08.31.: in­gy­enes tankönyv­re jo­gosultság iga­zolása (végső határidő)
2016.08.31. – 09.01. és 02.: tanköny­vosztás  (8-17 óráig)
2016.08.22. – 09.08.: a pótren­delés le­adása
2016.09.16. – 2017. 04.30.: Évközi ren­delés.

A diákok utóla­gos, határidőn túli státuszmódosítására nincs le­hetőség.
Az is­kolák részére a visszáru intézménye megszűnt:

  • Az adott tanévhez meg­rendelt tanköny­vet a fi­zetős diákok esetében közvet­lenül a szülő elállási jogának gy­akorlásával, 2016. 09.15-ig küldhe­ti viss­za a KEL­LO részére. A költségek meg­fi­zetéséről a szülőnek/gond­vi­selőnek kell gon­doskod­nia.
  • Viss­zaküldési cím: 2225 Üllő, Zöldmező u. 3.

Ha a tankönyv­rendeléssel kapc­so­lat­ban bármi­ly­en kérdése van, írjon a követ­kező e-ma­il címre: hor­vath­ve­ra@gma­il.hu

Horváth Ve­roni­ka Tankönyv­fe­lelős


 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 7