Többnyelvű fordító

Időjárás

Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola
Képzések

Tor­na­terem és tan­te­rem
bérle­ti
le­hetőség
!

tel:06-1-323-18-72,
szas­zi­gaz­ga­to@gma­il.com

Érettségit sze­retnél?

Szak­mai képzettséggel ren­delkezők részére 2 éves nap­pa­li, és es­ti ta­goza­ton is indítunk érettségi­re felkészítő osztályt!
Nap­pa­li va­gy Es­ti Je­lent­kezési la­pok letölthetőek itt!
Bővebb in­formáció a képzések menüben!

OKJ-s képzése­ink a 2016/2017-es tanévtől:
Ke­res­kedő
(emelt szintű), bővebb in­formáció és je­lent­kezési lap
Lo­gisz­ti­kai ügy­intéző (emelt szintű), bővebb in­formáció és je­lent­kezési lap

Képzési idő 1 év ke­res­ke­del­mi szakközépis­ko­lai érettségi­vel,
2 év gimnázi­umi és egyéb érettségi­vel ren­delkezőknek
Képzési for­ma: nap­pa­li és esti ta­gozat
Képzési költség: IN­GY­ENES (az első és a máso­dik szak­ma)

 

 

 


Je­lent­kezési határidő: FO­LY­AMA­TOSAN, 2016.márci­us 1. - júni­us 30.


 
9. évfolyam tankönyvrendelés

A tankönyv­rendelés me­nete a 2016/2017-es tanévre be­irat­kozó 9. évfo­ly­amos ta­nulóknak

A tankönyv­rendeléséhez a meg­rendelőla­pok, va­lamint az ingy­enes tankönyvtámo­gatáshoz szükséges igénylőla­pok az or­vo­si vizsgálat idején, a portán ve­hetőek át. A tankönyv-meg­rendelőnek és a kitöltött igénylőlap­nak (a jo­gosultságot iga­zoló irat­tal együtt) a viss­za­hozása a be­irat­kozás napján esedékes, amen­ny­iben ott nem tud­nak meg­je­len­ni, ak­kor az is­ko­la címére postán jut­tassák el.

Bu­dapest, 2016. ápri­lis 25.
Horváth Ve­roni­ka, tankönyv­fe­lelős

 
Facebook játék

Ny­ereményjáték BGSZC-s diákok­nak!

1. Töltsd ki a pro­filo­don, ho­gy me­ly­ik BGSZC-s ta­gis­kolába jársz!
2. Lájkold a BGSZC ol­dalát!
3. Ny­erj Ti­bi cso­kit, so­kat!

www.fa­cebo­ok.com/bgszc


 
Disputa

Cent­rum szintű Dis­pu­ta ver­se­ny eredmény­ei

9-10. évfo­ly­am......11-12. évfo­ly­am

I. Szász 10.b I.......I. Szász 12.a
II. Káro­lyi 10.d......II. Vásárhe­lyi 11.a
III. Káro­lyi 9.b......III. Var­ga 11.c
IV. Szász 9.a ........IV. Szász 11.a

Gra­tulálunk!


 
Március 11 péntek

Márci­us idu­sa

Is­ko­lai me­gemlékezést tar­tottunk az 1848-49-es sza­badságharc 168. évfor­dulójáról. A Szé12/1n előadásában ele­veníthettük fel a dicső na­pokat.


 
Pályázat tagintézményvezető állásra

Bu­dapes­ti Gaz­dasági Szakképzési Cent­rum pályáza­tot hir­det
a Szász Fe­renc Ke­res­ke­del­mi Szakközépis­kolája és Sza­kis­kolája ta­gintézmény­vezető mun­kakör betöltésére.

A pályáza­ti kiírás itt ol­va­sható.


 
2016-17 végleges felvételi lista

Fi­gy­elem!

A 2016-17-es tanév végle­ges felvéte­li listája itt te­kint­hető meg.


 

 
Szakmák éjszakája

Szakmák Éjszakája!
BGSZC Szász-Ke­res­ke­del­mi időutazás

Is­merkedj meg a ke­res­ke­del­mi szokások­kal az időben utaz­va. Korhű jel­me­zek­be bújva mu­tat­juk meg ne­ked, ho­gy­an ke­res­kedtek Ma­gy­arországon a Hon­foglalástól egészen nap­ja­in­kig. En­gedd, ho­gy téged is magával ra­gad­jon a vásári for­ga­tag!
He­lyszín: Bu­dapes­ti Gaz­dasági Szakképzési Cent­rum Hun­falvy János Két tanítási Ny­elvű Közgaz­dasági és Ke­res­ke­del­mi Szakközépis­kolája1011 Bu­dapest, Pon­ty u. 3.
http://szak­ma­kejs­za­kaja.bgszc.hu/prog­ram/ke­res­ke­del­mi-ido­uta­zas-0
2016. ápri­lis 15. péntek 18:00-tól fo­ly­ama­tosan


 
Tankönyvrendelés és osztás

Az alábbi­ak­ban a 2016/2017. évi tankönyv­rendelés me­netéről és a leg­fonto­sabb fe­lada­tokról tájékoz­tatjuk Önöket.

2016.04.20.: szülők által aláírt alap­rendelés le­adása (in­gy­enes tankönyv igénylési ny­om­tatvány le­adásának végső határi­deje).
2016.08.31.: in­gy­enes tankönyv­re jo­gosultság iga­zolása (végső határidő)
2016.08.31. – 09.1-2.: tanköny­vosztás  (8-17 óráig)
2016.08.22. – 09.8.: a pótren­delés le­adása
2016.09.16. – 2017. 04.30.: Évközi ren­delés.

A diákok utóla­gos, határidőn túli státuszmódosítására nincs le­hetőség.
Az is­kolák részére a visszáru intézménye megszűnt:

  • Az adott tanévhez meg­rendelt tanköny­vet a fi­zetős diákok esetében közvet­lenül a szülő elállási jogának gy­akorlásával, 2016. 09.15-ig küldhe­ti viss­za a KEL­LO részére. A költségek meg­fi­zetéséről a szülőnek/gond­vi­selőnek kell gon­doskod­nia.
  • Viss­zaküldési cím: 2225 Üllő, Zöldmező u. 3.

Ha a tankönyv­rendeléssel kapc­so­lat­ban bármi­ly­en kérdése van, írjon a követ­kező e-ma­il címre: hor­vath­ve­ra@gma­il.hu

Horváth Ve­roni­ka
Tankönyv­felős


 
Ideiglenes felvételi jegyzék

Hon­la­pun­kon meg­je­lent felvéte­li je­gyzék az ide­ig­le­nes sor­rendet tükrözi a 2016/2017-es tanévre.
Bőveb­ben itt ol­va­sható, ho­gy a je­lent­kező az adott kód alatt található képzés köve­telmény­ek­nek meg­fe­lelt-e.


 
Projekthét

Az is­ko­lai pro­jekthét eredmény­ei
2016. feb­ruár 8 - feb­ruár 12.

Pro­jekt fe­ladat:
A mi bol­tunk (9-10. évfo­ly­am, felnőttok­tatás)
A mi vállal­kozásunk (11-12. évfo­ly­am)

évfo­ly­am I. he­ly­ezett
9. 9.a
10. 10.c
11. 11.h
12. 13.a
felnőttok­tatás 
12/3
Különdíjak
9. a "le­gin­no­vatívabb" pro­jekt gazdája a 9.b osztály
10. a "le­gin­no­vatívabb" pro­jekt gazdája a 10.e osztály
a "kre­atívabb" pro­jekt gazdája a 10.f osztály
11. a "le­gin­no­vatívabb" pro­jekt gazdája a 11.b osztály
a "legötle­tesebb" pro­jekt gazdája a 11.a osztály
12. a "legötle­tesebb" pro­jekt gazdája a 13.b osztály
a "leg­jobban ki­vite­lezett" pro­jekt gazdája a 12/1 osztály
Szak­mai tárgy­aknál jól használható kre­atív pro­jekt: 9.e osztály

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 6