Többnyelvű fordító

Időjárás

Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola
Új képzések

Érettségit sze­retnél?
Szak­mai képzettséggel ren­delkezők részére 2 éves nap­pa­li, és
es­ti ta­goza­ton
is indítunk érettségi­re felkészítő osztályt!

Még nincs szakmád?
Idén is indítjuk nap­pa­li rend­szerű érettségi­re épülő 1 éves ke­res­kedő képzésünket.

Bővebb in­formáció és je­lent­kezési la­pok a képzések menüben!

2015/2016-os tanévtől
4 éves nap­pa­li szakközépis­ko­lai képzés

Közgaz­dasági érettségi

 
További fevételi lehetőség

Sze­retet­tel várjuk néhány fenn­ma­radt sza­bad he­lyünkre azok­nak a ta­nulóknak a
je­lent­kezését, akik számára mégis érde­kessé vált a ke­res­ke­delem­mel va­gy a közgaz­dasági is­me­retek­kel kapc­so­latos szakképzés!

Érdeklődni Far­kas Csil­la igaz­gatóhe­ly­et­tesnél, a követ­kező te­lefonszámon le­het: 06-1-333 0 555


 
Rendkívüli énekóra

2015. márci­us 12-én is­kolánkban Rend­ha­gyó énekórát tar­tott a Muz­sikás Együttes.

Na­gy­on jó han­gu­latú órán népze­nei-, és népi hang­sze­ris­me­ret­tel gaz­da­god­tak a je­lenlévők. Az óra végén 350 gy­erek együtt éne­kelt Ha­mar Dáni­el ve­zetésével. A közösen előadott népdalt követően vas­taps­sal köszönte meg a jókedvű diákság a fe­lejt­he­tet­len órát.

Na­gy­on köszönjük a MOL támo­gatását, ami le­hetővé tet­te az igen hasz­nos prog­ram meg­valósulását.

 


 
Gazdasági felzárkóztatás

Ked­ves Szülők, Diákok!

Is­kolánkban min­den szerdán kor­re­petálást - felzárkóztatást tar­tunk gaz­dasági tantárgy­akból a 9-12. Szakközépis­ko­lai évfo­ly­am diákjai számára 1500-1545-ig a 309/b te­rem­ben.

Gyüle­kező 14 óra 55 perc­kor a 309/b tan­te­rem­ben.

Kérjük, ho­gy minél több diák éljen ez­zel a le­hetőséggel!

Tisz­te­let­tel:

Gaz­dasági mun­kaközösség

 


 

 
Muzsikás

Vendég a "Szászban"

A MUZ­SIKÁS EGYÜTTES

Rend­ha­gyó ének-ze­ne óra az I. eme­leti tor­na­terem­ben, márci­us 12-én csütörtökön 930-tól.

(Je­lent­kezés korláto­zott létszámban)


 
Karacsony2014

Karácso­nyi Éte­losztás

A 13. K osztály ta­nulói az is­ko­la közösségének segítségével karácso­nyi ajándékozást szer­ve­zett a rászo­rulók számára.

A Lámpás 92 alapítvány Iza­bel­la ut­cai lakóott­honába 11 tányér süteményt vit­tek de­cem­ber 18-án.

De­cem­ber 19-én kb. 60 adag pap­rikás krump­lit főztek a Krisz­ti­naváro­si Hajlékta­lan Cent­rum számára. A pap­rikás krump­li főzésében volt, aki ala­pany­agot ho­zott (ha­gymát na­gymamától, kolbászt a szülei boltjából) volt, aki bevásárolt, főzött, s oly­an is, aki vidékről hoz­ta be a na­gy 30 li­teres főzőedény­eket, mások(6 fő) az osztásban segítet­tek. A pap­rikás krump­li mellé cse­mege uborkát, sza­lon­cukrot, süteményt (bejg­lit, muf­fint, lin­zert) is kap­tak.

ÉS!!!! a 10. A osztály a karácso­nyi Pár Szász Százas pro­jektjével támo­gat­ta jótéko­nysági ak­ciónkat.

Min­denki­nek köszönjük a támo­gatását, ho­gy ily­en jól meg­valósul­ha­tott a tervünk!

További képe­ket itt nézhe­ted meg:KÉPEK


 
Végleges felvételi jegyzék

Fi­gy­elem!

Végle­ges felvéte­li értesítést 2015. 04. 29-ig postán kap­ja meg a hozzánk je­lent­ke­zett ta­nuló. Te­lefo­non érdeklődni le­het Far­kas Csil­la igaz­gatóhe­ly­et­tesnél, a 06-1-3330-555 számon.


 
Gratulálunk!

Gra­tulálunk!!

A főváro­si Ka­zinc­zy Szépki­ejtési Ver­se­ny­en ki­emel­kedő tel­jesítményt nyújtott VAR­GA VIRÁG 10.a osztály­os ta­nuló.

A sza­kis­kolás ta­nulók Országos Közis­me­reti Komp­lex ver­se­nyére tovább ju­tot­tak:

Karácso­nyi Ale­xand­ra 9.e
Pásztor Vi­vi­en 9.e
Don­nert Ni­kola­us 9.e
Szűcs Móni­ka 9.e
Dringó Richárd 9.h

Gra­tulálunk a diákok­nak, és felkészítő tanára­ik­nak!

 


 
Ideiglenes felvételi jegyzék

Ked­ves Felvéte­lizők!

Íme az ide­ig­le­nes felvéte­li je­gyzék. Több eset­ben ja­vas­la­tot tettünk más kódra, va­gy kódcserére.

Ne fe­ledjék! Márci­us 16-17. között módosíthat­nak az is­kolák és a kódok sor­rendjén is, va­lamint új kódot is fel­ve­het­nek.

Ide­ig­le­nes felvéte­li je­gyzék


 
szintvizsga 10. osztáy

Ma­gy­ar ny­elv és iro­dalom szóbe­li szint­viz­sga időpont­jai:

10.a osztály
feb­ruár 25-26.

10.b osztály
feb­ruár 18-19.

10.c osztály
feb­ruár 23-24.

Pótírásbe­li 2015.02.16. 2-3-4. óra a könyvtárban


 
Ingyenes Office diákoknak

Szi­asz­tok!

Biz­to­san so­kan találkoz­ta­tok már a Mic­ro­soft „Ne ma­radj le!” plakátja­ival a su­liban.

Az ak­ció lény­ege, ho­gy az Of­fi­ce365 legújabb, jog­tisz­ta ver­zióját most min­den ta­nuló in­gy­ene­sen letölthe­ti, va­gy­is tel­je­sen legáli­san jut­hattok hozzá a Word, a Po­wer Po­int és az Ex­cel legf­ris­sebb ver­zióját is tar­talmazó cso­mag­hoz.

Pár kat­tintás kell csak hozzá és a diáki­gazolványról az ok­tatási azo­nosító, és már in­dulhat is a letöltés a követ­kező hon­lapról: www.o365.edu­catio.hu , amit a Link­gyűjtemény, hasz­nos we­bol­da­lak menüből is elérhetsz, ha az Of­fi­ce365 képre kat­tintasz

Ráadásul most 5 számítógépre és további 5 mo­bil eszközre is te­lepíthe­titek, va­gy­is az ott­hon el­kezdett házit a na­gyszülőknél lévő gépen is ott fo­lytat­hatjátok, ahol ab­ba­hagytátok.

Kat­tint­sa­tok Ti is, ho­gy ne ma­rad­ja­tok le! 
<< Első < Előző 1 2 3 4 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 4