Többnyelvű fordító

Időjárás

Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola
Új képzések

Pótfelvéte­li le­hetőség!

Ha nem találtad meg az iga­zit?

Nálunk a  közgaz­dasági szakközépis­ko­lai , va­lamint a ke­res­ke­del­mi szakközépis­ko­lai osztály­ok­ba, sza­kis­ko­lai osztály­ok­ba pótfelvéte­lire van le­hetőség.
Je­lent­kezés szerdánként 8-tól 12 óráig az igaz­gatóhe­ly­et­te­seknél!

Érettségit sze­retnél?
Szak­mai képzettséggel ren­delkezők részére 2 éves nap­pa­li, és es­ti ta­goza­ton is indítunk érettségi­re felkészítő osztályt!

Bővebb in­formáció és je­lent­kezési la­pok a képzések menüben!

2015/2016-os tanévtől szintén van
kollégi­umi el­he­ly­ezésre le­hetőség!

Bővebb in­formáció, igény­ek le­adása augusz­tus 24-től

Kovácsné Na­gy Mária
ne­velési igaz­gatóhe­ly­et­tesnél

 
diákoknak

Ked­ves Diákok!

Az alábbi táblázat­ban találtok néhány számo­tok­ra fon­tos dátu­mot, és a hozzá tar­tozó in­formációt.

Ezekről ne fe­led­kezz el!

2015. júni­us 16 – 26.

Osztály­ozóvizs­ga a 30%-ot hiányzó ta­nulóknak
(a ne­velőtestüle­ti határo­zat alapján)

2015. júni­us 26. (péntek)              9.00 – 10.00

Bi­zonyítvány­osztás

2015. augusz­tus 24. (hétfő)                  10.00-12.0010.00-12.00

KOR­RE­PETÁLÁSOK

2015. augusz­tus 25. (kedd)                  8.00 –

JAVÍTÓVIZS­GA

2015. augusz­tus 24-25.               10.00 – 13.00

MUN­KA­NAPLÓK LE­ADÁSA va­gy ügy­ele­ti na­pokon (szer­da 9.00-13.00)

2015. augusz­tus 27. (csütörtök)  9.00 -11.00

Pótbeírás

2015. augusz­tus 28. (péntek)      9.00 – 11.00

Pótbeírás az aug. 27-ig javítóvizsgázók számára

2015. augusz­tus 31. (hétfő)                  8.00 – 18.00

Tanköny­vosztás

2015. szep­tember 1. (kedd)

8.15 –

8.40 –

12.00 – 18.0012.00 – 18.00

Tanévny­itó ünnepség (csak a 9. évfo­ly­amos ta­nulóknak)

Osztályfőnöki órák  ( 9-13. évfo­ly­am)

Tanköny­vosztás

2015. szep­tember 2. (szer­da)

14.00-  18.0014.00-  18.00

 

Tanköny­vosztás

 


 

 
További fevételi lehetőség

Sze­retet­tel várjuk néhány fenn­ma­radt sza­bad he­lyünkre azok­nak a ta­nulóknak a
je­lent­kezését, akik számára mégis érde­kessé vált a ke­res­ke­delem­mel va­gy a közgaz­dasági is­me­retek­kel kapc­so­latos szakképzés!

Érdeklődni Far­kas Csil­la igaz­gatóhe­ly­et­tesnél, a követ­kező te­lefonszámon le­het: 06-1-333 0 555


 
Rendkívüli énekóra

2015. márci­us 12-én is­kolánkban Rend­ha­gyó énekórát tar­tott a Muz­sikás Együttes.

Na­gy­on jó han­gu­latú órán népze­nei-, és népi hang­sze­ris­me­ret­tel gaz­da­god­tak a je­lenlévők. Az óra végén 350 gy­erek együtt éne­kelt Ha­mar Dáni­el ve­zetésével. A közösen előadott népdalt követően vas­taps­sal köszönte meg a jókedvű diákság a fe­lejt­he­tet­len órát.

Na­gy­on köszönjük a MOL támo­gatását, ami le­hetővé tet­te az igen hasz­nos prog­ram meg­valósulását.

 


 
Gazdasági felzárkóztatás

Ked­ves Szülők, Diákok!

Is­kolánkban min­den szerdán kor­re­petálást - felzárkóztatást tar­tunk gaz­dasági tantárgy­akból a 9-12. Szakközépis­ko­lai évfo­ly­am diákjai számára 1500-1545-ig a 309/b te­rem­ben.

Gyüle­kező 14 óra 55 perc­kor a 309/b tan­te­rem­ben.

Kérjük, ho­gy minél több diák éljen ez­zel a le­hetőséggel!

Tisz­te­let­tel:

Gaz­dasági mun­kaközösség

 


 

 
Muzsikás

Vendég a "Szászban"

A MUZ­SIKÁS EGYÜTTES

Rend­ha­gyó ének-ze­ne óra az I. eme­leti tor­na­terem­ben, márci­us 12-én csütörtökön 930-tól.

(Je­lent­kezés korláto­zott létszámban)


 
Észak-Olasz

Ápri­lis­ban 4 na­pos ta­nulmányúton vettünk részt Észak-Olas­zországban.

A 4 nap alatt megláto­gat­tuk Ve­ronát, Pa­dovát, Ve­lencét és az óko­ri Római Bi­roda­lom egy­ik leg­je­lentősebb vár

osát, Aqui­le­iat

Min­den nap a leg­fi­nomabb és le­giga­zibb olasz kávét it­tuk a bárok­ban. Sok szép te­ret, utcát, házat, pa­lotát láttunk és me­gis­merhettük Itália kultúráját, építészetét és a so­kat em­le­getett olasz tem­pe­ramen­tu­mot.

So­kat ta­nul­tunk, már bátrab­ban szóla­lunk meg olas­zul, és még job­ban sze­retjük az olasz ny­el­vet

an­nak csodála­tos kultúrájával együtt. Köszönjük, ho­gy ily­en utazás része­sei le­hettünk és reméljük lesz még ily­en ajövőben is, ho­gy újra je­lent­kez­hessünk rá.

Bőveb­ben a Mustárban ol­va­shatjátok a beszámolót, va­gy a képre kat­tint­va.


 
Végleges felvételi jegyzék

Fi­gy­elem!

Végle­ges felvéte­li értesítést 2015. 04. 29-ig postán kap­ja meg a hozzánk je­lent­ke­zett ta­nuló. Te­lefo­non érdeklődni le­het Far­kas Csil­la igaz­gatóhe­ly­et­tesnél, a 06-1-3330-555 számon.


 
Gratulálunk!

Gra­tulálunk!!

A főváro­si Ka­zinc­zy Szépki­ejtési Ver­se­ny­en ki­emel­kedő tel­jesítményt nyújtott VAR­GA VIRÁG 10.a osztály­os ta­nuló.

A sza­kis­kolás ta­nulók Országos Közis­me­reti Komp­lex ver­se­nyére tovább ju­tot­tak:

Karácso­nyi Ale­xand­ra 9.e
Pásztor Vi­vi­en 9.e
Don­nert Ni­kola­us 9.e
Szűcs Móni­ka 9.e
Dringó Richárd 9.h

Gra­tulálunk a diákok­nak, és felkészítő tanára­ik­nak!

 


 
Ideiglenes felvételi jegyzék

Ked­ves Felvéte­lizők!

Íme az ide­ig­le­nes felvéte­li je­gyzék. Több eset­ben ja­vas­la­tot tettünk más kódra, va­gy kódcserére.

Ne fe­ledjék! Márci­us 16-17. között módosíthat­nak az is­kolák és a kódok sor­rendjén is, va­lamint új kódot is fel­ve­het­nek.

Ide­ig­le­nes felvéte­li je­gyzék


 
szintvizsga 10. osztáy

Ma­gy­ar ny­elv és iro­dalom szóbe­li szint­viz­sga időpont­jai:

10.a osztály
feb­ruár 25-26.

10.b osztály
feb­ruár 18-19.

10.c osztály
feb­ruár 23-24.

Pótírásbe­li 2015.02.16. 2-3-4. óra a könyvtárban


 
<< Első < Előző 1 2 3 4 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 4