Többnyelvű fordító

Időjárás

BGSzC Szász Ferenc Kereskedelmi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Nyitott kapuk
Tor­na­terem és tan­te­rem
bérle­ti le­hetőség!

tel:06-1-323-18-72,
szasz­ker­titkar­sag@gma­il.com

Ny­itott Ka­puk

Is­kolánk az idén is Ny­itott ka­puk­kal várja a 8. osztály­os ta­nulókat és szüle­iket.

Október 9-én
Október 13-án
Október 16-án
Október 20-án
9 óra­kor kezdődik az is­kolában fo­lyó képzésekről a tájékoz­tató és az is­ko­la be­mutatása

Október 18-án 17 óra­kor igaz­gató tájékoz­tatót tart az is­kolánk iránt érdeklődő szülőknek.

Ad­dig is játssz velünk!

Szász be­mutat­kozó vi­deó
 
Ebéd befizetése

Változás!

Az ebéd be­fizetésének le­hetősége ad­mi­nisztrációs okok mi­att válto­zott.

No­vem­ber hónap­ra október 20-án le­het az ebédet be­fizet­ni!


 
Fotópályázat eredményei

Las­san vége a tanításnak, s jön a várva várt szünet, de nálunk még van­nak esemény­ek. A már ha­gy­omány­os­nak számító Cent­rum­szintű Fotópályázat eredmény­hir­detésére házi ünnepség ke­retében júni­us 8-án került sor, összeállítást itt megnézhe­ted.
További képek a fotóal­bumban.


 
Ballagás-2017

Május 5-én végzős diákja­ink el­ballag­tak. A követ­kező na­pok, he­tek megméret­tetéséhez ki­tartást, erőt kívánunk. A bal­lagáson készült képekből néhány­at meg­találtok a Fotóal­bu­mok mappában.


 
Ki mer ma?

2017. ápri­lis 25-én az Ope­raházban részt vet­tek ta­nulóink a "Ki mer ma? - játék és ope­ra 10 perc­ben" vetélkedőn és tv felvéte­len. A Szászos diáko­kon kívül világhírű ope­raéne­kesek is
részt vet­tek. Vendégek vol­tak: Vára­di Zi­ta és Kinc­ses Ve­roni­ka.

És amit ny­ertünk: 64 db je­gy­et a Bil­ly El­li­ot című előadásra.
További képek a fotóal­bumban.


 
Fotópályázat

A BGSZC Szász Fe­renc Ke­res­ke­del­mi Szak­gimnázi­uma és Szakközépis­kolája
Fotópályáza­tot hir­det az alábbi témakörökben:

Em­berábrázolás-portré, Hétközna­pok, Művészet, Sport, Táj, Természet, Évsza­kok, Az én tárgy­fotóm, Az én váro­som.

A pályázat kiírását a  a képre kat­tint­va ol­va­shatod!


 
Ebéd lehetőség

A 2017/2018. tanévben is le­hetőség van is­kolánkban me­leg étkez­tetést kérni, az igénylőlap letölthető itt!

Szep­tembe­ri hónap­ra az ebédet augusz­tus 29-szep­tember 1. között min­den nap 8-tól 12 óráig le­het be­fizet­ni az Ügy­intézőnél a máso­dik eme­leten.

1. ÉTKEZÉSI DÍJAK:

- Tel­jes áras DIÁK 351.-Ft/nap (Bruttó). Nem köte­lező min­den na­pot be­fizet­ni, étlap alapján le­hetőség van választásra.

2. DÍJ KED­VEZMÉNY­EK:

50 % -os ked­vezmény­ben részesülők köre:
* 3 va­gy több gy­er­me­kes családok, ahol a gy­er­me­kek 18 év alat­ti­ak; va­gy 25 éves ko­rig, akik még nap­pa­lin ta­nul­nak
* tartós be­tegség esetén (ahol emelt összegű családi pótlék jár)
* akik rend­sze­res gy­er­mekvédel­mi ked­vezmény­ben részesülnek (határo­zat kell)
* ha a lak­he­ly sze­rin­ti önkormány­zat hozzájárul, külön kére­lem alapján (határo­zat kell)

100 %-os térítést kap­nak

*a gy­er­me­kott­hon­ban élők és utógon­do­zot­tak (határo­zat kell), a családnál ki­hely­ezet­tekre nem vo­nat­ko­zik!

3. FI­ZETÉS MÓDJA: készpénz, va­gy átu­talás.

4. LE­MONDÁS: reg­gel  9 óráig a portán, Tel: 333-0555

5. ÉTELT BIZ­TOSÍTJA: So­dexo

6. ÜGY­INTÉZŐ: Német Móni­ka II. em. 211. szo­ba


 
Opera Nagykövet

Június 1-én is­kolánkban  járt az Ope­ra Na­gyköve­te prog­ram ke­retében Bo­kor Jut­ta ope­raéne­kesnő. 130 diák részvételével egy na­gy­on jó han­gu­latú  órát tölthet­tek együtt, s a ba­rokk kortól a klass­zi­cis­ta stílu­sig is­merked­hettek a népszerű ope­rasláge­rek­kel.

Meg­hall­gat­hatták többek között Bi­zet Car­menjéből a Ha­bane­rat is élőben. A diákok meg­le­petés pro­dukcióval is készültek, s az éne­kesnővel együtt adták elő Mo­zart Fi­garo házasságából Che­rubin belépőjét. Pár kép a prog­ramról a fotóal­bu­mok­ban.
 
DÖK

A ha­gy­omány­os Diák Önkormány­zat Gyűlésén is­kolánk a ki­emel­kedő ta­nulmányi eredmény­ekért, ver­se­ny­eken elért jó he­ly­ezésekért, és a tanév során mu­tatott közösségi munkákért 112 diák ka­pott ok­le­velet, köny­vet, va­gy ju­talom kirándulást.

Rövid beszámoló képek­kel itt.


 
Szakmák éjszakája 2017


 
Kazinczy Szépkiejtési verseny

Is­ko­lai Ka­zinc­zy Szépki­ejtési ver­se­ny eredménye:

1. Var­ga Virág 12.A
2. Ko­mon­di Vi­vi­en 11.A
3. Gy­etvány Sza­bina 11.B
4. Bodó Ramóna 9.c

 


 

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 8