Többnyelvű fordító

Időjárás

Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola
Új képzések

Érettségit sze­retnél?

Szak­mai képzettséggel ren­delkezők részére 2 éves nap­pa­li, és es­ti ta­goza­ton is indítunk érettségi­re felkészítő osztályt!

Bővebb in­formáció és je­lent­kezési la­pok a képzések menüben!

2015/2016-os tanévtől 
kollégi­umi el­he­ly­ezés!

Bővebb in­formáció, igény­ek le­adása a ne­velési igaz­gatóhe­ly­et­tesnél.

IN­GY­ENE­SEN MEGS­ZE­REZ­HETŐ ÚJ OKJ-s SZAKMÁK ES­TI KÉPZÉSBEN!!!

Ha ren­delke­zel ke­res­ke­del­mi érettségi­vel, 1 év alatt a ta­nulmány­ok beszámításával, in­gy­ene­sen szakmát sze­rez­hetsz es­ti képzés ke­retébe. (Nem ke­res­ke­del­mi érettségi esetén 2 év.)

Az alábbi szakmákat ajánljuk 2015 szep­temberétől: Bőveb­ben itt ol­va­sható!
  • Lo­gisz­ti­ka ügy­intéző (emelt szintű)
  • Ke­res­kedő (emelt szintű)
A képzés azok számára is in­gy­enes, akik már ren­delkez­nek egy szakmával!
 
Tükör napok

2015. no­vem­ber 9 - de­cem­ber 4. között szak­mai "Tükör na­pok" az is­kolánkban!

A követ­kező he­tek­ben a szak­mai láto­gatókat ezen a lin­ken meg­található órákra várjuk sze­retet­tel.

 


 
Őszi szünet után A hét

Az őszi szünet után a tanítás A he­tes óra­rend sze­rint fo­lytatódik.


 
Nyitott kapuk hete

"Ny­itott ka­puk" he­te az is­kolánkban:

2015. október 12. (hétfő)
október 16. (péntek)
október 19. (hétfő

no­vem­ber 2. (hétfő)
no­vem­ber 6. (péntek)

no­vem­ber 9. (hétfő)

Tájékoz­tató min­den nap 900 órától 1000 óráig.

8. osztály­os ta­nulók szüle­inek no­vem­ber 4-én (szer­da) és no­vem­ber 11-én (szer­da) 1700-tól tájékoz­tatót és is­ko­la be­mutatót tar­tunk.

Min­den érdeklődőt sze­retet­tel várunk!

Te­lefo­non érdeklődni a hét min­den napján 9-11 óra között
a 06-1-333-0555-ös számon le­het.


 
Projektek

Pro­jekt fe­lada­tok az idei tanévre:

Min­den osztály részvételével: „TEDD ÉLHETŐVÉ OSZTÁLY­TER­ME­DET!” pro­jekt október 8-ig.
A pro­jekt­fe­ladat zárása, értékelése október 9-én.


Is­ko­lai pro­jekthét 2016. feb­ruár 8-12 között.

Téma:
9-10. évfo­ly­am: A MI BOL­TUNK
11-12. évfo­ly­am: A MI VÁLLAL­KOZÁSUNK

A pro­jekt be­mutatója: 2016. feb­ruár 15-én (hétfőn), a 2. szülőérte­kez­le­ten


Pro­jekt alapú házi fe­lada­tok itt elérhetőek


 
Rendkívüli énekóra

2015. márci­us 12-én is­kolánkban Rend­ha­gyó énekórát tar­tott a Muz­sikás Együttes.

Na­gy­on jó han­gu­latú órán népze­nei-, és népi hang­sze­ris­me­ret­tel gaz­da­god­tak a je­lenlévők. Az óra végén 350 gy­erek együtt éne­kelt Ha­mar Dáni­el ve­zetésével. A közösen előadott népdalt követően vas­taps­sal köszönte meg a jókedvű diákság a fe­lejt­he­tet­len órát.

Na­gy­on köszönjük a MOL támo­gatását, ami le­hetővé tet­te az igen hasz­nos prog­ram meg­valósulását.

 


 
Disputa

2016. márci­us 8-9-én újra meg­rendezésre kerül a népszerű Dis­pu­taver­se­ny!


Ne­vezési határidő: 2016. feb­ruár 26.
Vi­tatémák, egyéb in­formációk, je­lent­kezések részle­tei itt ol­va­shatóak.

 


 
Első Félévi projektek eredménye

Idei első félévi pro­jek­tek eredmény­ei:

Október 6-i plakátver­se­ny eredménye:

 

I. 10.b

II. 9.a

III. me­gosz­tva: 9.b és 11.c


"Tedd élhetővé osztály­ter­me­det" pro­jekt ny­er­te­se

I.  10.b

II. 9.e

III. 11.b

IV. 9.a, 10.f és 13.a

V.  11.g és 11.a

VI. 12.a

Gra­tulálunk min­denki­nek!!!


 
Könyvtár fejlesztés

Ez úton értesítjük az is­kolánk dol­gozóit, ta­nulóit és azok szüle­it arról, ho­gy a Bu­dapes­ti Gaz­dasági Szakképzési Cent­rum az is­ko­lai könyvtár fej­lesztését intézmény­enként 70 000 Ft-tal támo­gat­ja.


 
Észak-Olasz

Ápri­lis­ban 4 na­pos ta­nulmányúton vettünk részt Észak-Olas­zországban.

A 4 nap alatt megláto­gat­tuk Ve­ronát, Pa­dovát, Ve­lencét és az óko­ri Római Bi­roda­lom egy­ik leg­je­lentősebb városát, Aqui­le­iat

Min­den nap a leg­fi­nomabb és le­giga­zibb olasz kávét it­tuk a bárok­ban. Sok szép te­ret, utcát, házat, pa­lotát láttunk és me­gis­merhettük Itália kultúráját, építészetét és a so­kat em­le­getett olasz tem­pe­ramen­tu­mot.

So­kat ta­nul­tunk, már bátrab­ban szóla­lunk meg olas­zul, és még job­ban sze­retjük az olasz ny­el­vet

an­nak csodála­tos kultúrájával együtt. Köszönjük, ho­gy ily­en utazás része­sei le­hettünk és reméljük lesz még ily­en a jövőben is, ho­gy újra je­lent­kez­hessünk rá.

Bőveb­ben a Mustárban ol­va­shatjátok a beszámolót, va­gy a képre kat­tint­va.


 
Gratulálunk!

Gra­tulálunk!!

A főváro­si Ka­zinc­zy Szépki­ejtési Ver­se­ny­en ki­emel­kedő tel­jesítményt nyújtott VAR­GA VIRÁG 10.a osztály­os ta­nuló.

A sza­kis­kolás ta­nulók Országos Közis­me­reti Komp­lex ver­se­nyére tovább ju­tot­tak:

Karácso­nyi Ale­xand­ra 9.e
Pásztor Vi­vi­en 9.e
Don­nert Ni­kola­us 9.e
Szűcs Móni­ka 9.e
Dringó Richárd 9.h

Gra­tulálunk a diákok­nak, és felkészítő tanára­ik­nak!

 


 
<< Első < Előző 1 2 3 4 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 4