Többnyelvű fordító

Időjárás

BGSzC Szász Ferenc Kereskedelmi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Képzések
Tor­na­terem és tan­te­rem
bérle­ti le­hetőség!

tel:06-1-323-18-72,
szas­zi­gaz­ga­to@gma­il.com

NAP­PA­LI és ES­TI KÉPZÉSE­INK

Érettségi­vel ren­delkezőknek
2 éves Ke­res­kedő nap­pa­lai és es­ti OKJ-s képzés
2 éves Lo­gisz­ti­kai és szállítmány­ozási ügy­intéző nap­pa­li és es­ti OKJ-s képzés

Ke­res­ke­del­mi szak­gimnázi­um­ban érettségi­vel
ren­delkezőknek

1 éves Ke­res­kedő nap­pa­lai és es­ti OKJ-s képzés
1 éves Lo­gisz­ti­kai ügy­intéző nap­pa­li és es­ti OKJ-s képzés

Szakmával ren­delkezőknek
2 éves nap­pa­li és es­ti érettségi
felkészítő képzés

8. osztály­os ta­nulók még je­lent­kez­hetnek
szak­gimnázi­umi közgaz­dasági,
ke­res­ke­del­mi és lo­gisz­ti­kai,
va­lamint szakközépis­ko­lai eladó
képzése­ink­re.

Je­lent­kezési határidő: augusz­tus 31.

Részle­tes in­formációk a Képzések menüpont alatt.

Szász be­mutat­kozó vi­deó
 
Minimum követelmények

A javító vizs­ga mi­nimum köve­telmény­ei osztály­ok sze­rin­ti bontásban meg­találhatók a Hasz­nos in­formációkban a Letölthető any­agok között, va­gy itt.


 
Ebéd lehetőség

A 2017/2018. tanévben is le­hetőség van is­kolánkban me­leg étkez­tetést kérni, az igénylőlap letölthető itt!

1. ÉTKEZÉSI DÍJAK:

 

- Tel­jes áras DIÁK 351.-Ft/nap (Bruttó). Nem köte­lező min­den na­pot be­fizet­ni, étlap alapján le­hetőség van választásra.

2. DÍJ KED­VEZMÉNY­EK:

50 % -os ked­vezmény­ben részesülők köre:
* 3 va­gy több gy­er­me­kes családok, ahol a gy­er­me­kek 18 év alat­ti­ak; va­gy 25 éves ko­rig, akik még nap­pa­lin ta­nul­nak
* tartós be­tegség esetén (ahol emelt összegű családi pótlék jár)
* akik rend­sze­res gy­er­mekvédel­mi ked­vezmény­ben részesülnek (határo­zat kell)
* ha a lak­he­ly sze­rin­ti önkormány­zat hozzájárul, külön kére­lem alapján (határo­zat kell)

100 %-os térítést kap­nak

*a gy­er­me­kott­hon­ban élők és utógon­do­zot­tak (határo­zat kell), a családnál ki­hely­ezet­tekre nem vo­nat­ko­zik!

3. FI­ZETÉS MÓDJA: készpénz, va­gy átu­talás.

4. LE­MONDÁS: reg­gel  9 óráig a portán, Tel: 333-0555

5. ÉTELT BIZ­TOSÍTJA: So­dexo

6. ÜGY­INTÉZŐ: Német Móni­ka II. em. 211. szo­ba


 
Fotópályázat eredményei

Las­san vége a tanításnak, s jön a várva várt szünet, de nálunk még van­nak esemény­ek. A már ha­gy­omány­os­nak számító Cent­rum­szintű Fotópályázat eredmény­hir­detésére házi ünnepség ke­retében júni­us 8-án került sor, összeállítást itt megnézhe­ted.
További képek a fotóal­bumban.


 
Opera Nagykövet

Június 1-én is­kolánkban  járt az Ope­ra Na­gyköve­te prog­ram ke­retében Bo­kor Jut­ta ope­raéne­kesnő. 130 diák részvételével egy na­gy­on jó han­gu­latú  órát tölthet­tek együtt, s a ba­rokk kortól a klass­zi­cis­ta stílu­sig is­merked­hettek a népszerű ope­rasláge­rek­kel.

Meg­hall­gat­hatták többek között Bi­zet Car­menjéből a Ha­bane­rat is élőben. A diákok meg­le­petés pro­dukcióval is készültek, s az éne­kesnővel együtt adták elő Mo­zart Fi­garo házasságából Che­rubin belépőjét. Pár kép a prog­ramról a fotóal­bu­mok­ban.
 
DÖK

A ha­gy­omány­os Diák Önkormány­zat Gyűlésén is­kolánk a ki­emel­kedő ta­nulmányi eredmény­ekért, ver­se­ny­eken elért jó he­ly­ezésekért, és a tanév során mu­tatott közösségi munkákért 112 diák ka­pott ok­le­velet, köny­vet, va­gy ju­talom kirándulást.

Rövid beszámoló képek­kel itt.


 
Nyári ügyelet

A NYÁRI ÜGY­ELET REND­JE

szerdánként 8.00 – 16.00

júli­us 5

STÉGER JÁNOS

igaz­gató

júli­us 12

KOVÁCSNÉ NA­GY MÁRIA

igaz­gatóh.

júli­us 19

KOVÁCSNÉ NA­GY MÁRIA

igaz­gatóh.

júli­us 26

PÜNKÖSTI ILO­NA

igaz­gatóh.

augusz­tus 2

STÉGER JÁNOS

igaz­gató

augusz­tus 9

FAR­KAS CSIL­LA

igaz­gatóh.

augusz­tus 16

FAR­KAS CSIL­LA

igaz­gatóh.

augusz­tus 23.

PÜNKÖSTI ILO­NA

igaz­gatóh.

Nyári gy­akor­latról szóló iga­zolás le­adásának időpont­ja:
Augusz­tus 28-29. 900-től 1500 óráig, va­gy a nyári szünet­ben szerdánként 900-től 1500 óráig.

Augusz­tus 28. (hétfő) 11 órától javítóvizs­ga kon­zultáció
Augusz­tus 29. (kedd) 8 órától javítóvizs­ga
Szep­tember 1. (péntek)
8 óra "gólyák" gyüle­kezője
815 óra tanévny­itó
840 óra osztályfőnöki órák

Stéger János
igaz­gató

Bu­dapest, 2017. júni­us 30.


 
Tankönyvosztás

Tanköny­vosztás időpont­jai min­den osztály részére

2017. augusz­tus 31. (csütörtök) 830-16 óráig
2017. szep­tember 1. (péntek) 8-16 óráig2017 szep­tember 4. (hétfő) 8-16 óráig

He­lyszín: a földszin­ti tor­na­terem. Pót ren­delésre is eze­ken a na­pokon van le­hetőség.

Horváth Ve­roni­ka
tankönyv­fe­lelős


 

 
Nyelvtanulás igényfelmérés

Ked­ves Diákok, Felnőttek!

Az alább meg­található lin­ken elérhető kérdőívet kérjük töltsétek ki. Ha meg­fe­lelő számú érdeklődő tölti ki, ak­kor szep­tembertől esélyünk lesz ar­ra, ho­gy az érdeklődők in­gy­enes ny­el­vi képzésben ve­gy­enek részt is­kolánkban. Köszönjük a segítséget!

In­gy­enes ny­elv­ta­nulási le­hetőség is­ko­lai ta­nulók számára (előze­tes igény­felmérés): https://goo.gl/forms/AKOL­qyBMHxhnupNp1

In­gy­enes ny­elv­ta­nulási le­hetőség szülők, is­ko­lai dol­gozók, volt tanítvány­ok számára (előze­tes igény­felmérés): https://goo.gl/forms/MCUy5rFOph­lIGg292


 
Ballagás-2017

Május 5-én végzős diákja­ink el­ballag­tak. A követ­kező na­pok, he­tek megméret­tetéséhez ki­tartást, erőt kívánunk. A bal­lagáson készült képekből néhány­at meg­találtok a Fotóal­bu­mok mappában.


 
Tankönyv rendelés

Letölthető a tankönyv­lista a 2017/2018-as tanévre be­irat­kozó 9. évfo­ly­amos ta­nulóknak.
Le­adási határidő: a be­irat­kozás nap­ja.

Közgaz­dasági szak­gimnázi­um (4 éves) tankönyv­listája
Ke­res­ke­del­mi szak­gimnázi­um (4 éves) tankönyv­listája
Közle­kedési, szállítmány­ozói, és lo­gisz­ti­kai szak­gimnázi­um (4 éves) tankönyv­listája
Ke­res­ke­del­mi szakközépis­ko­la (3 éves, régi sza­kis­ko­la: eladó) tankönyv­listája

A 2017/2018-as tanévre vo­nat­kozó in­gy­enes tankönyv­ren­deléshez az igénylőlap itt letölthető.
A ta­nulók a kitöltött és a szülő/gond­vi­selő által aláírt igénylőla­pot (és az in­gy­enesség jo­go­sultságát iga­zoló irat máso­latát) legkésőbb a be­irat­kozáskor adják át a tankönyv­fe­lelősnek.
A határidő a törvény sze­rint jog­vesztő, tehát a később le­adott igény­eket az is­ko­la nem köte­les fi­gy­elem­be ven­ni. A do­kumen­tu­mok az or­vo­si vizsgálat során, a portán is átve­hetők.

Bu­dapest, 2017. 04. 24.

Horváth Ve­roni­ka
tankönyv­fe­lelős


 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 9