Többnyelvű fordító

Időjárás

BGSzC Szász Ferenc Kereskedelmi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Képzések

Tor­na­terem és tan­te­rem
bérle­ti
le­hetőség
!

tel:06-1-323-18-72,
szas­zi­gaz­ga­to@gma­il.com

Érettségi - Ke­res­kedő és közgaz­dasági; Ke­res­kedő és Lo­gisz­ti­kai ügy­intéző
Ke­res­kedő és közgaz­dasági érettségi
Ke­res­kedő és Lo­gisz­ti­kai OKJ-s képzés
Szakmával ren­delkezőknek 2 éves nap­pa­li és es­ti érettségi felkészítő képzés
Kis- és középvállal­kozások ügy­vezetője képzés
Részle­tes in­formációk a Képzések menüpont alatt.

 
Tájékoztató étkezéssel kapcsolatosan

Az Étkezési Szolgáltató új prog­ra­mot sze­ret­ne te­lepíte­ni az étkezési je­gy­ek számlázására, így er­re való te­kin­tettel sen­ki sem fog tud­ni fi­zet­ni 2017. ja­nuár 10-ig.

Ettől függet­lenül étkez­ni le­het 2017. ja­nuár 3-tól.

Éppen ezért min­denki­nek ny­ilat­koznia kell 2016. de­cem­ber 15-ig, ho­gy ren­dezni fog­ja az utólag kiállított számlát. 
8. osztályosok felvételi tájékoztatója

Tisz­telt Érdeklődő!

A KÖZGAZ­DASÁGI,  KE­RES­KE­DEL­MI  és KÖZLE­KEDÉSI SZAK­GIMNÁZI­UMI (régeb­bi nevén szakközépis­ko­lai) képzésről itt,

az ELADÓ szakközépis­ko­lai (régeb­bi nevén sza­kis­ko­lai) képzésről pe­dig itt, talál in­formációkat,

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Helyesírási verseny

Eredmény­ei:

9-10. évfo­ly­am osztály pont
Sze­renc­si István 10.b 120
Dudás Dóra 10.a 119
Bu­davári Krisz­ti­na 9.b 117
Schwarz Bar­ba­ra 10.a 109
Szar­ka Pet­ra 10.a 105
11-12. évfo­ly­am osztály pont
Parádi Ale­xand­ra 11.b 120
Var­ga Ni­kolett 12.a 116
Jónás Ka­ta 12.a 110
Horváth Éva 11.a 106
Kiss Fan­ni 11.b 103

 
a mi '56-unk

2016. október 20-án tar­totta is­kolánk a BGSzC szintű "A mi '56-unk - a pes­ti srácok szemével" vetélkedőt.
7 is­ko­la 17 csa­pata méret­tette meg magát.
Az első 3 he­ly­ezett csa­pat és tag­jai a követ­kezők:

He­ly­ezés/is­ko­la

I. he­ly­ezett:
Med­ve Márton
Rácz Józsua
Sélley Márton
Bu­dai Középis­ko­la

II. (me­gosz­tott) he­ly­ezett:
Ba­ranyi Ákos
Kovács Lil­la
Szakáli Mihály
Szász Fe­renc Ke­res­ke­del­mi Szak­gimnázi­um
II. (me­gosz­tott) he­ly­ezett:
Lukácsi András
Ra­dics József
Schne­ider Pál
Szász Fe­renc Ke­res­ke­del­mi Szak­gimnázi­um
III. he­ly­ezett:
Balázs Ni­kolett
So­mogy István
Tóth Fe­renc
Széche­nyi István Ke­res­ke­del­mi Szak­gimnázi­um

A leg­jobban si­került pro­jekt­munkát készítet­te:
Köte­les Beáta, a Pest­szentlőrin­ci Közgaz­dasági és In­forma­tikai Szak­gimnázi­um
11.a osztály­os ta­nulója


 
Nyitott kapuk hete

"Ny­itott ka­puk" he­te az is­kolánkban,
pály­aválasztási na­pok a 8. osztály­os ta­nulóknak:

2016. október 10. (hétfő)
október 14. (péntek)
október 17. (hétfő)
október 24. (hétfő)
október 28. (péntek)

no­vem­ber 7. (hétfő)
no­vem­ber 11. (péntek)

no­vem­ber 14. (hétfő)
no­vem­ber 18.(péntek)

Tájékoz­tató 930 órától, óraláto­gatás 1035-1115 a fent fel­so­rolt na­pokon.

8. osztály­os ta­nulók szüle­inek október 19-én (szer­da) és no­vem­ber 16-án (szer­da) 1700 órától szülői érte­kez­le­tet tar­tunk.

Min­den érdeklődőt sze­retet­tel várunk!

Te­lefo­non érdeklődni a hét min­den napján
a 06-1-333-0555-ös számon le­het.


 
E-ellenőrző
Tisz­telt Szülők!
A tech­ni­kai akadály­ok elhárulásával a képre kat­tint­va már hozzáférhet­nek gy­er­me­ke­ik ada­ta­ihoz.
A belépéshez szükséges ada­tok:
Fel­használónév: A ta­nuló ok­tatási azo­nosítója (7-tel kezdődő 11 je­gyű szám)
Jelszó: A ta­nuló születési dátu­ma
___
ÉÉÉÉ-HH-NN formátum­ban


 
OKJ-s képzések

OKJ-s képzése­ink 2016/2017-es tanévtől:
Ke­res­kedő
(emelt szintű), bővebb in­formáció és je­lent­kezési lap
Lo­gisz­ti­kai ügy­intéző
(emelt szintű), bővebb in­formáció és je­lent­kezési lap

Képzési idő:
1 év ke­res­ke­del­mi szakközépis­ko­lai érettségi­vel
2 év gimnázi­umi és egyéb érettségi­vel ren­delkezőknek
Képzési for­ma: nap­pa­li és es­ti
Az első és máso­dik szak­ma in­gy­enes!
Je­lent­kezés: fo­ly­ama­tos


 
Ebéd befizetés

De­cem­ber hónap­ra az ebéd be­fizetésének ide­je:
No­vem­ber 17-én délelőtt 9-12 óra között fo­ly­ama­tosan a 2. eme­leten a pénztárban (212 te­rem).

Pótbe­fizetés:
no­vem­ber 23-án szerdán 9-15 óra között fo­ly­ama­tosan a 2. eme­leten a pénztárban (212 te­rem).

A külső gy­akor­la­ton résztvevőknek az de­cem­be­ri igénylőlap itt letölthető.


 
Tükörnapok

2016. október 10-no­vem­ber 18 között szak­mai "Tükör na­pok" az is­kolánkban!

A követ­kező he­tek­ben a szak­mai láto­gatókat ezen a lin­ken meg­található órákra várjuk sze­retet­tel.


 
Felhívás

Tisz­telt Szülők!

Is­kolánkban igény­be ve­hető szolgáltatások:

  • is­ko­laps­zi­chológi­ai alaps­zolgáltatás
  • kollégi­umi férőhe­ly igénylés
  • ifjúságvédel­mi prog­ram

Fel­világosítás, segítség Kovácsné Na­gy Mária igaz­gatóhe­ly­et­testől (208. szo­ba) kérhető.


 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 7