Többnyelvű fordító

Időjárás

BGSzC Szász Ferenc Kereskedelmi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Képzések
Tor­na­terem és tan­te­rem
bérle­ti le­hetőség!

tel:06-1-323-18-72,
szas­zi­gaz­ga­to@gma­il.com

Ke­res­kedő és közgaz­dasági érettségi 
Ke­res­kedő és Lo­gisz­ti­kai OKJ-s képzés
Szakmával ren­delkezőknek
2 éves nap­pa­li és es­ti érettségi
felkészítő képzés
Kis- és középvállal­kozások ügy­vezetője képzés

Részle­tes in­formációk a Képzések menüpont alatt.

Szász be­mutat­kozó vi­deó
 
Felvételi szóbeli

Ked­ves Felvéte­liző Diákok!

2017. márci­us 2-án 15 órától szóbe­li meg­hall­gatást tar­tunk a követ­kező kódra je­lent­kezőknek:

51-es kód (szak­gimnázi­um közgaz­dasági ága­zat),

57-es kód (szakközépis­ko­la eladó 3 éves képzés).

Amit feltétlenül hozz ma­gad­dal: személy­iga­zolvány, el­lenőrzőkönyv, ill. e-napló ki­vona­ta.

A többi ta­gozat­ra je­lent­kező ta­nulókat az általános is­ko­lai ta­nulmányi eredmény­eik alapján rang­so­rol­juk.


 
Kazinczy Szépkiejtési verseny

Is­ko­lai Ka­zinc­zy Szépki­ejtési ver­se­ny eredménye:

1. Var­ga Virág 12.A
2. Ko­mon­di Vi­vi­en 11.A
3. Gy­etvány Sza­bina 11.B
4. Bodó Ramóna 9.c


 
300 órás INGYENES NYELVI KÉPZÉS

A na­gy érdeklődésre való te­kin­tettel a je­lent­kezési határidőt meg­hoss­zabbítot­tuk: 2017. ja­nuár 31-ig.

A szint­felmérés an­gol ny­elvből:
2017. ja­nuár 25. 17 óra, itt az is­kolában.

-1 éves es­ti képzés
hétfő, szer­da csütörtök 16 órától

- Ingy­enes Ügy­vezető I.
..
va­gy II. OKJ-s         ...szakképzés
- diáki­gazolvány

- nincs élet­ko­ri határ

DIP­LOMÁSOKNAK is!

A képzés 2017.feb­ruár 1-én szerdán in­dul.

Tájékoz­tató:


 
E-ellenőrző
Tisz­telt Szülők!
A tech­ni­kai akadály­ok elhárulásával a képre kat­tint­va már hozzáférhet­nek gy­er­me­ke­ik ada­ta­ihoz.
A belépéshez szükséges ada­tok:
Fel­használónév: A ta­nuló ok­tatási azo­nosítója (7-tel kezdődő 11 je­gyű szám)
Jelszó: A ta­nuló születési dátu­ma
___
ÉÉÉÉ-HH-NN formátum­ban


 
OKJ-s képzések

OKJ-s képzése­ink 2016/2017-es tanévtől:
Ke­res­kedő
(emelt szintű), bővebb in­formáció és je­lent­kezési lap
Lo­gisz­ti­kai ügy­intéző
(emelt szintű), bővebb in­formáció és je­lent­kezési lap

Képzési idő:
1 év ke­res­ke­del­mi szakközépis­ko­lai érettségi­vel
2 év gimnázi­umi és egyéb érettségi­vel ren­delkezőknek
Képzési for­ma: nap­pa­li és es­ti
Az első és máso­dik szak­ma in­gy­enes!
Je­lent­kezés: fo­ly­ama­tos


 
Fotópályázat

A BGSZC Szász Fe­renc Ke­res­ke­del­mi Szak­gimnázi­uma és Szakközépis­kolája
Fotópályáza­tot hir­det az alábbi témakörökben:

Em­berábrázolás-portré, Hétközna­pok, Művészet, Sport, Táj, Természet, Évsza­kok, Az én tárgy­fotóm, Az én váro­som.

A pályázat kiírását a  a képre kat­tint­va ol­va­shatod!

 


 
Ebéd befizetés

Ja­nuár hónap­ra az ebéd be­fizetésének ide­je:
Keddtől csütörtökig (ja­nuár 17-19.) 9-15-ig  a 211-es szobában.

A külső gy­akor­la­ton résztvevőknek az de­cem­be­ri igénylőlap itt letölthető.

A 2016/2017. tanév 2. félévének ebédbe­fizetési rend­je itt ol­va­sható!


 
Bemutatkozó film
Elkészült az is­kolát be­mutató vi­deó.
Nézzétek, osszátok, lájkoljátok!

 
8. osztályosok felvételi tájékoztatója

Tisz­telt Érdeklődő!

A KÖZGAZ­DASÁGI,  KE­RES­KE­DEL­MI  és KÖZLE­KEDÉSI SZAK­GIMNÁZI­UMI (régeb­bi nevén szakközépis­ko­lai) képzésről itt,

az ELADÓ szakközépis­ko­lai (régeb­bi nevén sza­kis­ko­lai) képzésről pe­dig itt, talál in­formációkat

 

 

 

 

 

 

 

 
Helyesírási verseny

Eredmény­ei:

9-10. évfo­ly­am osztály pont
Sze­renc­si István 10.b 120
Dudás Dóra 10.a 119
Bu­davári Krisz­ti­na 9.b 117
Schwarz Bar­ba­ra 10.a 109
Szar­ka Pet­ra 10.a 105
11-12. évfo­ly­am osztály pont
Parádi Ale­xand­ra 11.b 120
Var­ga Ni­kolett 12.a 116
Jónás Ka­ta 12.a 110
Horváth Éva 11.a 106
Kiss Fan­ni 11.b 103

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 7